h

Thuiszorg is zoveel meer dan poetsen: het is de 1e trap in de keten van de zorg

14 mei 2014

Thuiszorg is zoveel meer dan poetsen: het is de 1e trap in de keten van de zorg

De reden voor mij om destijds lid te worden van de SP, was mijn boosheid over de marktwerking in de zorg. Meer marktwerking leidt tot meer concurrentie tussen instellingen, in plaats van tot samenwerking. Meer marktwerking maakt de zorg duurder en werkt versnippering in de hand. En het leidt tot meer bureaucratie en minder "handen aan het bed". Dus ook minder handen aan het bed in de thuiszorg.

Iedereen die het nodig heeft, heeft recht op thuiszorg. Met goede thuiszorg kunnen mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven. De thuiszorg moet voor iedereen toegankelijk blijven. Door de verhoging van de eigen bijdrage thuiszorg hebben meer mensen afgezien van thuiszorg, terwijl ze die wel nodig hebben. De SP is voor de afschaffing van deze eigen bijdrage.

De indicatie- en controlegekte in de thuiszorg moet stoppen. Er moet een einde komen aan de overmatige registratie en stopwatchzorg. Het bureaucratische indicatieorgaan wordt opgeheven, en de wijkverpleegkundige beoordeelt wie welke zorg nodig heeft. De thuiszorg gaat kleinschaliger werken, vanuit de buurt met een vast team.

De huishoudelijke thuiszorg, een verantwoordelijkheid van de gemeente, wordt niet meer aanbesteed. Dit leidt tot onderbetaling van de thuiszorgorganisaties, die de rekening uiteindelijk bij de thuiszorgwerkers neerleggen. Er moet een basistarief geboden worden, zodat onder de kostprijs werken verleden tijd is. Daarom is het belangrijk dat gemeenten verplicht worden om het geld dat zij krijgen voor zorg, ook besteden aan zorg.

Nu de nieuwe WMO 2015 door de Tweede Kamer is, krijgen ouderen en mensen met een beperking via de nieuwe WMO passende ondersteuning (begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp). Dat moet ze in staat stellen langer thuis te blijven wonen. Dat moet ook wel, nu er een KAALSLAG in de zorg voor ouderen plaatsvindt! In het Groene Hart worden 811 zorgplekken ingeleverd! De meeste daarvan worden door Zorgpartners Midden-Holland ingeleverd. Denk hierbij aan Julianastaete en een deel van de Irishof in Gouda.

Als de nieuwe WMO 2015 ook door de Eerste Kamer aangenomen is (waarschijnlijk in juni), wordt vanaf 2015 door gemeente en cliënt gezamenlijk de ondersteuningsbehoefte en oplossingen besproken. De eigen mogelijkheden en behoeftes van de cliënt zijn hierbij het uitgangspunt. Indien de burger het niet zelf op kan lossen, moet de gemeente passende ondersteuning bieden. Want de zorgplicht blijft! We laten niemand in de kou staan.

De SP steunt de thuiszorg en het belang van de thuiszorg voor de burgers in Gouda! Het geld dat de gemeente straks krijgt voor de decentralisatie van o.a. de WMO, moet besteed worden aan de zorg! Daar zal de SP zich de komende raadsperiode hard voor blijven maken!

 

U bent hier