Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Gouda

Voor jezelf, Voor elkaar

Wie de media een beetje volgt, weet waarom fundamentele verandering nodig is. De helft van de mensen uit 2012 die een flutcontract kregen, heeft nu geen baan meer. De individualisering is doorgeslagen. Nog nooit waren er zoveel rijken in Nederland. Maar er zijn ook meer dan een miljoen mensen die hun zorgpremie niet eens kunnen betalen. De rijken zijn nog rijker geworden en de armen nog armer gemaakt. Dit komt door Rutte van de VVD. De PvdA heeft hem daarbij geholpen tot maart 2017. Dat willen de mensen niet, die willen eerlijk delen. Ook vinden ze dat we voor elkaar moeten zorgen.

Voor ons is het afgelopen jaren gevoerde beleid een aanmoediging om nog harder te knokken voor sociale vooruitgang. Om te bouwen aan een gemeente waarin de mens centraal staat en niet de wetten van de markt. Waar de zorg, het onderwijs en de sociale huurwoningen geen kostenposten zijn, maar parels die we beschermen. Een Goudse samenleving die geen optelsom is van met elkaar concurrerende individuen, maar een gemeenschap waarin we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen.

Lijsttrekker: Lenny Roelofs

Lijsttrekker Lenny Roelofs (49) woont al 20 jaar in Gouda Goverwelle. Sinds 2014 is ze fractievoorzitter van de SP in de Goudse gemeenteraad. Lenny werkt op het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag als financieel adviseur. Ze houdt zich onder meer bezig met de bestrijding van woninginbraken, straatroof, geweld in het openbaar vervoer en de aanpak van kindermishandeling. Contact met de Gouwenaren staat bij Lenny voorop. Ze onderzoekt wat er speelt in de wijken en wil samen optrekken voor echte verbetering!

Agenda

Het grote lijsttrekkersdebat

dinsdag 20 maart 2018

Een avond voor iedereen, variërend van diegenen die nog een laatste overtuigend argument nodig hebben om een keuze te kunnen maken tot de kiezers die absoluut geen idee hebben wat te stemmen.

Locatie:
Chocoladefabriek Gouda, Klein Amerika 20

1. Lenny Roelofs

Lijstrekker, 49 jaar, werkzaam bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en woont in Goverwelle.

Meer informatie

2. Rolf Bruijn

34 jaar, werkt voor een ICT adviesbureau en woont in de Korte Akkeren.

Meer informatie

3. Foor Broer

26 jaar, werkt naast zijn studie geschiedenis als beveiliger en woont in het centrum

Meer informatie

4. Lennart van Wijk

25 jaar, volgt een opleiding als leerkracht basisonderwijs en woont in het Weidebloemkwartier.

Meer informatie

5. Jeroen van Walstijn

42 jaar, is actief in het bewonersplatform Gouda Noord en woont in Gouda Noord.

Meer informatie

6. Hans Slooter

7. Hanny van Ede - Pas

8. Christoph Vogel

9. Stijn Dekker

10. David Leefsma

11. Boris Stil

12. Carolien Tuythof

13. Hans van Dijk

Goede zorg voor iedereen, want ziek,oud of kwetsbaar zijn is geen keuze.

Passende hulp voor jongeren, zonder wachtlijst.

Armoede bestrijden, ook voor werkende armen.

Goed onderhouden en meer betaalbare huurwoningen.

Een duurzame, groene en schone leefomgeving voor alle Gouwenaren.

In Gouda investeren we in vaste contracten voor jong en oud.

Mantelzorgers krijgen echte waardering.

Meer wijkagenten op straat voor veilige buurten.

Geen gas- en oliewinning in het Groene Hart.

Voor discriminatie en racisme is geen plaats in Gouda.

Verkiezingsprogramma SP - Gouda 2018

Voor jezelf, voor elkaar, voor Gouda

Download hier het hele verkiezingsprogramma van de SP

 

VOORWOORD

“Knokken voor sociale vooruitgang”

Wie de media een beetje volgt, weet waarom een fundamentele verandering nodig is. De helft van de mensen uit 2012 die een flutcontract kregen, heeft nu geen baan meer.

De individualisering is doorgeslagen. Nog nooit waren er zoveel rijken in Nederland. Maar er zijn ook meer dan een miljoen mensen die hun zorgpremie niet eens kunnen betalen. De rijken zijn nog rijker geworden en de armen nog armer gemaakt. Dit komt door Rutte van de VVD. De PvdA heeft hem daarbij geholpen tot maart 2017. Dat willen de mensen niet, die willen eerlijk delen. Ook vinden ze dat we voor elkaar moeten zorgen.

Voor ons is het afgelopen jaren gevoerde beleid een aanmoediging om nog harder te knokken voor sociale vooruitgang. Om te bouwen aan een gemeente waarin de mens centraal staat en niet de wetten van de markt. Waar de zorg, het onderwijs en de sociale huurwoningen geen kostenposten zijn, maar parels die we beschermen. Een Goudse samenleving die geen optelsom is van met elkaar concurrerende individuen, maar een gemeenschap waarin we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen.

We hebben de afgelopen jaren – ondanks het feit dat we oppositiepartij waren – het een en ander bereikt in Gouda. Enkele successen benoemen we hierbij:

 • Reddingsboot stalling geregeld voor vaartuig en voertuigen;
 • Meer groen dan oorspronkelijk gepland in Zuidelijk Stationsgebied;
 • Blauwe zone parkeren bij gezondheidscentrum Bloemendaal;
 • Top 8 van verkeersonveilige situaties uit het SP onderzoek begin 2017 is meegenomen in de Mobiliteitsvisie ;
 • Motie SP en GL tegen gaswinning in het Groene Hart is aangenomen;
 • Langer in stand houden van de Zorgmarinier voor mensen die in de zorg tussen wal en schip dreigden te vallen (het college wilde maar voor 3 maanden);
 • Dankzij onze volhardende houding is er een Hardheidsclausule opgenomen in de Re-integratieverordening 2017. Zo is er een vangnet voor schrijnende gevallen;
 • Artikel 1 van de Grondwet is dankzij ons duidelijk zichtbaar voor iedereen in de hal van het Huis van de Stad;
 • Motie garantiebanen uit april 2016: dankzij ons moet college meer werk maken van garantiebanen en beschut werk;
 • Ruimere openstelling in de zomer 2017 van het Groenhovenbad n.a.v. door ons gevoerde acties in 2016.
 • Nader onderzoek naar recreatieve mogelijkheden buitenbad is gestart n.a.v. een motie van SP en CDA;
 • Van 4 woningen aan de Burg. Martenssingel zijn de kelders waterdicht gemaakt n.a.v. vragen van ons.

Wij zijn trots op de behaalde successen in Gouda, maar we willen graag een sociaal alternatief bieden aan de stad. Een alternatief dat werk maakt van de verandering die hard nodig is. Of het lukt is aan de kiezer op 21 maart 2018. Aan ons zal het niet liggen. Maar wat de verkiezingsuitslag ook is: wij zullen blijven knokken voor sociale vooruitgang! Daar zijn we immers voor opgericht.

Het is onze missie om mensen te inspireren voor elkaar in actie te komen en voor elkaar te zorgen. Geworteld in de verontwaardiging over onrecht, maar gericht op wat er allemaal mogelijk is. Voor jezelf, voor elkaar en voor heel Gouda. Vind u net als ik dat we eerlijk moeten delen? Dan hoop ik dat u op mijn partij stemt. Want als de SP veel stemmen krijgt, kunnen we meer doen.

Ik reken op uw stem!

Lenny Roelofs,

Lijsttrekker SP Gouda en huidig fractievoorzitter SP Gouda

10 SPEERPUNTEN 2018 – 2022

Gezien onze focus op het sociaal domein, wonen, energie en duurzaamheid, de leefomgeving en veiligheid zijn dit onze 10 speerpunten in de nieuwe collegeperiode:

 1. In de zorg zijn mensen het belangrijkst: geld voor de zorg (Wmo en jeugdzorg) moet naar de zorg en er moet meer geld naar de (jeugd) geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
 2. Meer aandacht voor (kwetsbare) jongeren: huisvesting, schulden, werk en inkomen etc.
 3. Voorkomen en bestrijden van armoede (dat is meer dan de Rotterdampas alleen).
 4. Meer betaalbare en goed onderhouden (sociale) huurwoningen.
 5. Meer aandacht en geld voor duurzaamheid en een gezonde leefomgeving: klimaatadaptatie, afvalverwerking, schoon drinkwater, openbaar groen etc.
 6. (Jeugd)Werkloosheid en flexwerk tegengaan: vaste contracten zijn de norm in Gouda!
 7. Meer aandacht en waardering voor mantelzorgers.
 8. Meer wijkagenten op straat, meer investeren in veiligheid.
 9. Geen gas- en oliewinning in het Groene Hart.
 10. Discriminatie en racisme gaan we tegen.

ZORG (WMO), JEUGDZORG EN MANTELZORG

De mens moet centraal staan in het sociaal domein. Niet het systeem of de ambtenaar. Iedereen moet mee kunnen doen. De gemeente moet hiertoe de voorwaarden creëren en de budgetten op voldoende niveau hebben in plaats van te bezuinigen.

In 2015 zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg en Participatiewet (werk en inkomen) gedecentraliseerd. Nu na 3 jaar blijken er nog steeds problemen te zijn op het sociaal domein. De vereniging van Nederlandse gemeenten wil de problemen graag oplossen, samen met het Rijk. De tekorten in de jeugdzorg moeten opgelost worden. Jeugdzorg is zorgenkindje nummer 1. Ook moet er geld bij i.v.m. de wijziging in de loonschalen van de huishoudelijke hulpen. Nu Gouda verantwoordelijk is voor de Huishoudelijke Hulp, moet er voldoende voor de thuiszorg beschikbaar zijn.

We willen dat verzorgers, instellingen, cliënten, sociale wijkteams etc. betrokken worden bij de nodige verbeteringen in de (jeugd)zorg. Iedereen het recht op zorg heeft. Als er aan het eind van een jaar geld over is in de begroting, dan blijft het geld binnen de Wmo en jeugdzorg en beschikbaar voor zorg.

In het huidige beleid wordt meer van de burgers zelf verwacht. Door de inzet op meer participatie wordt het belang van burgerinitiatieven in de zorg steeds groter, met daarin als centrale waarden: onderlinge solidariteit, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen voor en met elkaar.
De belemmeringen die mensen hierbij tegenkomen op lokaal niveau moeten worden opgelost. De initiatieven moeten als volwaardige partner erkend worden in Gouda.

Ervaren beroepskrachten stellen de zorgindicaties vast (zoals de wijkverpleegkundige). Zij hebben alle kennis en kunde in huis om te beoordelen welke zorg en/of voorzieningen nodig zijn. Voorkomen moet worden dat dure externe bureaus of gemeenteambtenaren – die niet medisch of voor de zorg zijn opgeleid – beslissen welke zorg nodig is. De wijkverpleegkundige en andere deskundigen worden daarom toegevoegd aan de 3 sociale teams in Gouda.

De zorg en ondersteuning in Gouda moet zich meer richten op de sociale gevolgen van ziekte en beperking. Vooral mensen jonger dan 65 jaar ervaren veel negatieve gevolgen van hun ziekte of handicap. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 58% van deze groep de kwaliteit van hun leven een 6 geven. Dat moet anders!

Onze aandachtspunten:

Wmo/Thuiszorg

 • De eigen bijdrage in de Wmo wordt afgeschaft.
 • Wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk zorg in de buurt, op kleine schaal te organiseren. Door thuiszorg, verpleging, verzorging en dagbesteding in de wijk te organiseren kunnen mensen langer zelfstandig op een vertrouwde plek blijven wonen.
 • Om deze taak goed te kunnen vervullen hebben gemeenten voldoende geld nodig, zodat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het recht op zorg moet weer hersteld worden. Het is niet uit te leggen dat het per gemeente verschilt of en welke ondersteuning of zorg iemand krijgt.
 • Daarom wordt het huidige gemeentelijk basispakket uitgebreid met thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning, zodat het niet uit maakt waar je woont voor je recht op de zorg die nodig is.
 • De cliëntmanager gaat altijd mee naar de keukentafelgesprekken.
 • Voor de zorgtaken moet gewerkt worden met een basistarief om te voorkomen dat er door de bodem van de kostprijs wordt gezakt. De afgelopen jaren hebben thuiszorgmedewerkers ten onrechte flink ingeleverd op hun salaris.
 • Belangrijk is dat gemeenten verplicht worden om het geld dat zij krijgen voor zorg en ondersteuning uit de Wmo, ook daadwerkelijk te besteden aan zorg. Met voldoende Rijksfinanciering en de plicht zorggeld aan zorg te besteden, kunnen de eigen bijdragen vervallen.
 • De hospice Midden-Holland wordt gefaciliteerd door de gemeente. Dit doen we door cursussen en opleidingen van de vrijwilligers in de hospice te vergoeden.
 • Raadpleeg de Goudse inwoners met een beperking bij het inrichten van de stad, van processen, etc. Maak werk van het VN-verdrag inzake rechten van mensen met een beperking. Stel een lokale Inclusie-agenda op.
 • Ontwikkel de huidige sociale teams. Ga terug naar de basis: wat is de opdracht van een wijkteam? Preventie wordt de norm en de professionals krijgen de ruimte. Laat de wijkteams leren van de cliënten, de cliënt staat immers centraal.

Mantelzorg

 • We pleiten voor een mantelzorgsteunpunt bij de gemeente. Hier kunnen mantelzorgers advies en ondersteuning krijgen, maar ook respijtzorg als het thuis even niet meer gaat.
 • Familie, vrienden of buren mogen nooit gedwongen worden om professionele zorg te verlenen. Huidige mantelzorgers en vrijwilligers moeten juist meer ondersteuning krijgen in plaats van hogere werkdruk.
 • Mensen die een ziek familielid verzorgen verdienen meer ondersteuning. Om de mantelzorg te versterken is een aantal maatregelen nodig. Er komt een mantelzorgtoeslag om misgelopen inkomsten uit werk en gemaakte reiskosten te compenseren.
 • Veel mantelzorgers raken overbelast, vooral de werkende mantelzorgers. Uitbreiding van het zorgverlof en ontheffing van de sollicitatieplicht kunnen mantelzorgers ontlasten. Ook moeten mantelzorgers voorrang krijgen bij het verkrijgen van een woning, zodat zij dichter bij hun familielid kunnen wonen.
 • Door mantelzorg komt vrijwilligerswerk in het gedrang. Wie een zieke partner verzorgt, zet de bardienst bij de voetbalvereniging (tijdelijk) op een lager pitje. Hier moet aandacht voor zijn bij het vrijwilligerswerk in Gouda.
 • Wij zullen ervoor waken dat betaald werk niet wordt overgenomen door (al dan niet verplicht) vrijwilligerswerk en ingrijpen waar nodig.
 • Bij indicatiestelling voor thuiszorg of huishoudelijke verzorging mag aanwezigheid van mantelzorg geen rol spelen. Mantelzorgondersteuning wordt opgenomen in het gemeentelijk basispakket, zodat elke gemeente verplicht is om goede mantelzorgondersteuning te organiseren.
 • We passen een ruimhartige mantelzorgwaardering in de vorm van een financiële bijdrage toe in Gouda.
 • In het keukentafelgesprek is ook altijd aandacht voor de mantelzorger. Er wordt voldoende rekening gehouden met de wensen en de mogelijkheden van mantelzorgers.
 • We zorgen voor voldoende respijtzorg, om mantelzorgers een broodnodige adempauze te geven. Daarbij moet de vervangende zorg makkelijk te vinden zijn.
 • We dragen zorg voor een mantelzorgvriendelijk woonbeleid (urgentiebeleid) en we sturen op mantelzorgvriendelijke werkgevers in Gouda.

Jeugdzorg

 • De huidige jeugdwet die gemeenten de taak heeft gegeven voor de jeugdzorg, moet flink onder handen genomen worden. Om te beginnen komt er een recht op jeugdzorg, en een basistakenpakket voor gemeenten, zodat niet per gemeente verschilt of een kind of gezin met problemen wel of geen ondersteuning krijgt. Het geld voor de zorg moet naar de zorg.
 • Voor de geestelijke gezondheidszorg geldt dat een verwijzing van een huisarts niet geblokkeerd mag worden door de gemeente. Gemeenten moeten voldoende geld krijgen voor hun jeugdzorgtaak.
 • De introductie van marktwerking in de jeugdzorg is ons een doorn in het oog en wordt zo snel mogelijk teruggedraaid. Jeugdzorg behoort geen winstoogmerk te hebben. Wij willen dat er voldoende plekken zijn in de jeugdzorg. Het is onaanvaardbaar dat kinderen langer op zorg wachten dan nodig is of dat ze in een situatie moeten verblijven die eigenlijk niet meer verantwoord is.

Preventie

 • De gezondheidsverschillen door ongelijkheid in ons land zijn groot en de afgelopen jaren niet verkleind. Iemand met een hogere opleiding leeft gemiddeld zeven jaar langer. En geniet bijna 20 jaar langer van een betere gezondheid. Het is een taak van de overheid dit verschil te verkleinen. Eerste voorwaarde hiervoor is het verkleinen van de sociaal economische verschillen. Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor het voorkomen van ziekten en ziek worden.
 • Omdat het bewezen is dat armoede grote gezondheidsproblemen veroorzaakt en het leven verkort, zullen wij ons vooral inzetten om armoede te bestrijden en te voorkomen.
 • Programma’s ter voorkoming van verslaving aan drugs, alcohol en roken alsmede de hulpverlening bij het stoppen/afkicken van een verslaving moeten worden uitgebreid. Naast het aanpakken van overgewicht, moet overgewicht vooral voorkomen worden. Daarom gaat de jeugd meer sporten, via een vast aantal uren gym op school en schoolzwemmen en komen er meer mogelijkheden om buiten te spelen. Ook komt er daar waar mogelijk een verbod op snoepreclames die gericht zijn op kinderen op Goudse radio, TV, reclameborden en in winkels.

Kleinschalige zorg voor ouderen en gehandicapten

 • Het is belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben terecht kunnen in veilige en huiselijke verpleeghuizen. Deze zorg moet kleinschalig in de buurt worden aangeboden, zodat mensen niet op het einde van hun leven ver weg moeten verhuizen, van hun bekende omgeving en familie en vrienden. In de kleinschalige verpleeghuizen is er voldoende en goed opgeleid personeel beschikbaar die de bewoners de zorg en aandacht kunnen geven die nodig is.
 • In de grootschalige verpleeghuizen die er nog zijn moet het personeel voldoende tijd hebben om naast de dagelijkse lichamelijke verzorging ook aandacht te kunnen besteden aan de sociale en emotionele behoeftes van bewoners. Daarom moeten de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) omgevormd worden tot een betalingsvorm op basis van de zorgzwaarte, personeelsbezetting en omgevingseisen en moet de bureaucratie sterk worden verminderd.
  De werkdruk in instellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg moet aanpakt worden, door een bezettingsnorm van deskundige en professionele verzorgenden en begeleiders per groep te hanteren.
 • Woonvormen met begeleiding en zorg in de wijk moeten waar nodig gestimuleerd worden. Ook moet de mogelijkheid blijven bestaan om te kiezen voor verblijf in een instelling en moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor beschermd wonen en beschut wonen. Voor elk van deze keuzes mogen geen wachtlijsten bestaan. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor dagbesteding.
 • Zolang het kan en zolang mensen dat willen moeten mensen in hun eigen woning of buurt kunnen blijven wonen. Hiervoor dient vanuit de eigen wijk, buurt of dorp zorg beschikbaar te zijn, die mensen hierin ondersteunt. Wij pleiten daarom voor kleinschalige, intieme buurtverpleeghuizen en het behouden van verzorgingshuizen.
 • Daarnaast moeten seniorenwoningen en aanpasbare woningen bijgebouwd worden en moeten er meer mogelijkheden geboden worden voor woningaanpassing. Zo wordt gedwongen verhuizing naar grootschalige verzorgings- en verpleeghuizen voorkomen.

Marktwerking en zorgkosten

 • Wij pleiten voor een lokale zorgverzekering, in ieder geval voor de laagste inkomens, zonder eigen risico. We voeren een gemeentelijk basispakket in voor thuiszorg, dagbesteding en respijtzorg.
 • Een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering is beschikbaar voor minima (maar niet verplicht!). Er komt daarnaast een aanvullende ziektekostenverzekering voor minima, waar het eigen risico van 385 euro onder valt.
 • Aanbestedingen horen niet thuis in de (jeugd)zorg. Wij willen Gouda marktwerkingvrij verklaren als het om de zorg gaat. Er wordt niet meer verplicht aanbesteed.
 • De (jeugd)zorg wordt ingekocht op basis van samenwerking en niet op basis van concurrentie. We gaan in zee met aanbieders zonder winstoogmerk en we kiezen ervoor geen zorg af te nemen bij organisaties waar bestuurders meer verdienen dan een minister.
 • Bij een faillissement of een nieuwe gunning ontstaat vaak discussie over de overname van personeel. Dit levert veel onzekerheid op. Wij pleiten voor verplichte overname van personeel bij wisseling van aanbieder, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. Dit leggen we vast in aanbestedingsvoorwaarden. Dit zorgt er ook voor dat de relatie tussen de zorgverlener en cliënt (de koppeltjes) in stand blijft. De alfaconstructie is verboden.
 • 80% van de mensen die gebruik maken van de Wmo heeft een laag inkomen. Steeds vaker zien we dat mensen afzien van (een deel van de) zorg of van andere noodzakelijke voorzieningen, simpelweg omdat ze dit niet meer kunnen betalen. Gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen met hoge zorgkosten financieel te compenseren. De huidige regeling is veel te vrijblijvend! Wij maken er een aparte regeling van binnen het sociaal domein, zodat mensen wel gecompenseerd worden voor hoge zorgkosten.
 • Ook voor chronisch zieken en mensen met een beperking maken we een regeling om de hoge zorgkosten te compenseren.

Aanpak mensen met verward gedrag

Politie, GGZ, GGD, gemeente, ambulancezorg en cliëntenorganisaties moeten beter en meer samenwerken voor deze kwetsbare groep mensen.

Wachtlijsten

De wachtlijsten in de zorg moeten worden weggewerkt. Niemand mag worden ontslagen uit de jeugdzorg, detentie of een psychiatrisch ziekenhuis zonder duidelijkheid over een (al dan niet begeleide) woonplek.

 

WERK EN INKOMEN, ARMOEDEBESTRIJDING, SCHULDHULPVERLENING EN VOORKOMEN DAKLOOSHEID

Wij willen dat iedereen naar vermogen kan meekomen in de samenleving. We willen eerlijk delen en gunnen iedereen die naar vermogen werkt een leefbaar inkomen.

We willen ook goed zorgen voor de mensen die niet kunnen werken – bijvoorbeeld vanwege een handicap, verslavingen, psychische problemen of dakloosheid. We laten niemand vallen, álle inwoners van Nederland  hebben recht op een menswaardig bestaan.

Helaas lukt het een steeds grotere groep mensen niet om rond te komen van het inkomen dat ze ontvangen. De groep ‘werkende armen’ groeit, zij hebben wel een baan (soms zelfs twee) maar verdienen amper genoeg geld om rond te komen. Ook de groep uitkeringsgerechtigden die niet kan werken heeft grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

De SP was één van de eerste partijen die wees op de groeiende kloof tussen salarissen in de top van het bedrijfsleven en de inkomens van ‘gewone werknemers’. Wij willen de groeiende verschillen tussen inkomens binnen bedrijven een halt toe roepen, dat dan kan door alle werknemers in een cao onder te brengen. Voor de publieke en semi-publieke sector wil de SP een maximumsalaris. In ziekenhuizen, universiteiten, woningcorporaties en andere (semi-) publieke instellingen hoeft niemand meer te verdienen dan de minister-president.

Werk en inkomen

 • Gouda wordt jeugdloonvrij! Bedrijven die het jeugdloon hanteren krijgen geen vergunning in Gouda. Wij wachten niet de stapsgewijze afbouw uit Den Haag af en schaffen het in één keer af voor alle jongeren van 18 jaar en ouder.
 • We begeleiden zo veel mogelijk mensen naar een baan en de gemeente doet haar best om nieuw werk te creëren, zoals buurtconciërges.
 • We willen dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan worden geholpen. Daarom neemt de gemeente minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst en creëert zij voldoende beschutte werkplekken (en dat zijn er meer dan de huidige 4!).
 • Wanneer werken geen reële optie is, is naar onze mening altijd een andere vorm van participatie mogelijk. Dat kan door deel te nemen aan activiteiten en vrijwilliger te zijn bij activiteiten. De gemeente helpt mensen hun weg naar activiteiten te vinden. Maatschappelijke participatie is geen loonarbeid en moet dit ook niet verdringen!
 • Waar het gaat om reïntegratietrajecten pleiten wij voor een stevige regiefunctie door de gemeente en ook een stevige overheidsrol bij de uitvoering van de reïntegratietrajecten. We willen geen zinloze reïntegratietrajecten.
 • Een groot deel van de mensen met een Participatiewetuitkering is kansloos op de arbeidsmarkt. Ook hen biedt de gemeente perspectief op zinvolle activiteiten.
 • We willen geen verplichte tegenprestatie of gedwongen tewerkstelling voor bijstandsgerechtigden!
 • Alle bedrijven en instellingen zijn in de gemeente Gouda verplicht tenminste het minimumloon te betalen.
 • Er worden geen betaalde banen verdrongen door vrijwilligers of door mensen die verplicht vrijwillig werk doen met behoud van uitkering.
 • We investeren in de bijstand. We maken een investeringsplan voor 2 jaar om mensen aan het werk te helpen.
 • We gaan een pilot doen naar regelluwe bijstand op eigen Goudse voorwaarden a la Amsterdam en Utrecht. We halen het verplichtende karakter van de tegenprestatie uit de gemeentelijke verordeningen.
 • Werk moet lonen! Werkende mensen hebben recht op een fatsoenlijk inkomen, dat duidelijk meer is dan een bijstandsuitkering.
 • Vrijwilligerswerk is altijd vrijwillig en mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
 • Maak flexcontracten duurder dan vaste contracten. Het vaste contract wordt de norm in Gouda.
 • Niemand werkt nul uren in de week. Daarom verbieden wij het gebruik van nuluren contracten.
 • We onderzoeken of we een stichting op kunnen richten in Gouda voor mensen met een uitkering, waarbij uitkeringsgerechtigden zelf aandelen hebben in de stichting en die opkomt voor belangen van uitkeringsgerechtigden. Naar voorbeeld van Stichting Puree in Bodegraven-Reeuwijk.

Verbeteren van de Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening

De Goudapas is niet de oplossing om armoede in Gouda te bestrijden. We stellen voor een masterplan Armoede en Schulden op te stellen voor Gouda, met een maximale inzet op het armoedebeleid, waarbij we focussen op:

 • Schuldhulpverlening moet zoveel mogelijk mensen met schulden bereiken en een weg naar een nieuwe toekomst wijzen.
 • Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak, die niet uitbesteed mag worden aan particuliere bureaus.
 • Betere bewindvoering, door bewezen bonafide bewindvoerders.
 • Geen wachttijden in de schuldhulpverlening, laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening en met aandacht voor het voorkomen van schulden.
 • Gespecialiseerde schuldhulpverleners koppelen aan jeugd en gezinnen waarin armoede- en schuldenproblematiek een rol speelt.
 • We gaan experimenteren met het overnemen van schulden en/of kwijtschelding door de gemeente, bijvoorbeeld bij jongeren met schulden.
 • We gaan investeren op schuldpreventie. We kijken daarbij naar de aanpak in Amsterdam (Vroeg Eropaf) en Nijmegen (Vindplaats Schulden).
 • Huisuitzettingen om financiële redenen voorkomen.
 • Verbod op waterafsluitingen.
 • De Wijn-regeling uitbreiden (elektriciteit en gas). We streven naar een verbod op het afsluiten van gas en/of licht het hele jaar door.
 • Duurzame gebruiksgoederen (bijv. wasmachine of koelkast) worden gratis verstrekt.
 • Er komt een gemeentelijke dierenarts met lage tarieven voor de Goudapas-houders. Mensen die de Goudapas hebben wegens armoede kunnen gratis consulten en medicijnen krijgen.
 • Een bijdrage aan kinderopvangkosten.
 • Het Kindpakket wordt verplicht in Gouda, waarbij wij inzetten op een maximaal pakket: kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur.
 • De gemeente zorgt voor gratis schoolzwemmen.
 • Het werk van de Voedselbank en de Nonfoodbank wordt door de gemeente gesteund waar mogelijk, maar wij zijn van mening dat het in een van de rijkste landen ter wereld een schande is dat een voedselbank nodig is.
 • Wij handhaven de grens voor de toegang tot bijzondere bijstand op 120% van het minimumloon.

Voorkom dakloosheid en maak een thuis voor de daklozen in Gouda

 • Het aantal dak- en thuislozen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Gemeenten moeten een zorgplicht krijgen. Daklozenteams worden ingesteld om daklozen te begeleiden. Waar enerzijds de opvangcentra overvol raken, zien we anderzijds dat de doorstroom knelt. Voor een goede doorstroom is het van groot belang dat trajecten op maat ingezet worden om deze mensen te begeleiden en weer een toekomstperspectief te geven. Een Tiny Houses project voor daklozen zou een tijdelijke oplossing kunnen zijn.
 • Gespecialiseerde pensions voor de tijdelijke opvang van daklozen zijn 24 uur per dag open en vallen onder het sociaal team van hoofdstuk 1. Vanuit deze zeer tijdelijke opvang aan de daklozen door naar de tiny housing/container woning/click cabine. Voor kinderen, tieners en gezinnen komt er een gespecialiseerde opvang. Ook zij zullen zo spoedig mogelijk een tiny house/container woning/click cabine aangeboden krijgen.
 • Er moet een recht op wonen komen voor iedereen en een preventieve aanpak om dakloosheid van jongeren, gezinnen en mensen met schulden te voorkomen.
 • Er moeten meer opvangplekken komen voor zwerfjongeren in combinatie met begeleiding. Het huisvestingbeleid moet zodanig aangepast worden dat er voldoende en betaalbare woonvoorzieningen zijn. Er moet een betere doorstroming komen naar opleiding en werk, zodat deze jongeren weer perspectief krijgen voor een betere toekomst.

Bestrijden van eenzaamheid

We gaan niet eenzaamheid bestrijden maar eenzaamheid voorkomen, door het heropenen van buurthuizen, waar dagelijks gerichte activiteiten op het gebied van cultuur, sport, creativiteit, voeding enz. zullen plaatsvinden voor de (ouderen) bewoners van de wijk eromheen. Gemeenschapszin en saamhorigheid worden de norm.

Promen/sociale werkvoorziening (SW)

De toekomst van Promen wordt eind 2017 in de begroting 2018 en het Ondernemersplan 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd. Wij zijn geen voorstander van het commercialiseren van het SW-bedrijf Promen. Wij willen de sociale werkvoorziening behouden! Bescherming van deze kwetsbare groep inwoners staat bij ons voorop. Dat het verliesgevend is weten we, maar dat doet niets af aan het feit dat dat deel van Promen niet aan marktwerking ten prooi mag vallen. Indien dat tot gevolg heeft dat Gouda bij moet betalen in verband met solidariteit in de regio, dan steunen wij dat. Ook moet de gemeente zorgdragen voor voldoende nieuw beschut en beschermd werk, voor alle kwetsbare inwoners.

BOUWEN EN WONEN

Wonen is te belangrijk om aan de markt over te laten. In zes jaar tijd zijn sociale huurwoningen bijna 30% duurder geworden, waardoor een half miljoen mensen moeite heeft de huur te betalen.

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn veel te lang. Veel sociale huurwoningen zijn onvoldoende energiezuinig, zijn niet levensloopbestendig en hebben soms een gedateerde bouwkwaliteit. Er is ook een tekort aan middenhuurwoningen. We zetten ons maximaal in om de woonlasten van iedereen te laten dalen (huurprijzen, energiekosten).

Om het Groene Hart te ontzien is verdere verstedelijking niet toelaatbaar. We gaan de ruimte in de stad effectiever benutten, maar we zorgen voor een gezonde verhouding tussen bebouwing, particulier groen en openbaar groen.

Onze aandachtspunten zijn:

 • De bouw van sociale huurwoningen wordt zodanig opgeschroefd, dat Goudse woningzoekenden, die zich via woningnet inschrijven, binnen drie maanden een passende woning krijgen aangeboden. Daarnaast komt er extra aandacht voor huisvesting van jongeren, die een laag inkomen hebben, en extra aandacht voor levensloopbestendige woningen voor ouderen. Dit wordt vastgelegd in de afspraken tussen de gemeente en de corporaties.
 • Landelijk wordt de verhuurdersheffing omgezet in een investeringsplicht. Dit verruimt de investeringsruimte van de woningcorporaties. Zo komt er geld beschikbaar dat we ge­bruiken om extra betaalbare huizen te bouwen, de corporatiewoningen energiezuiniger en levensloopbestendiger te maken.
 • Het energiezuiniger maken van woningen gebeurt zonder huurverhoging.
 • Nieuw te bou­wen woningen zijn levensloopbestendig en energieneutraal. Maar we moeten goed in de gaten houden dat het massaal klimaatneutraal maken van bestaande woningen niet ten koste gaat van de biodiversiteit in de stad. Energieneutraal bouwen en de biodiversiteit in de stad moeten in balans zijn.
 • Geen inkomensafhankelijke huurverhoging (geen scheefwoonboete).
 • De huurprijzen in de vrije sector leggen we aan banden. We maken bij nieuwbouw afspraken over de hoogte van de huren.
 • Er moet voldoende sociale woningbouw zijn in elk nieuwbouwproject.
 • Nieuwe levensloopbestendige woningen voor ouderen worden zodanig ontwikkeld dat zorg optimaal verleend kan worden.
 • We kiezen voor gemengde wijken. Sociale huurwoningen, huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen in verschillende prijsklassen worden zoveel mogelijk gemixt. Dit wordt in toekomstige bestemmingsplannen c.q. omgevingsplannen vastgelegd.
 • Toekomstige huurverhogingen van sociale huurwoningen beperken we tot de inflatie. Ook in de particuliere sector leggen we de huren aan banden.
 • Bij woningtoewijzing hanteren we voor mensen in een schrijnende of kwetsbare situatie de voorrangregeling. Maatwerk om een specifieke groep tegemoet te komen moet mogelijk blijven.
 • We maken afspraken met woningcorporaties over de salarissen van de directie van de woningbouwcorporaties. Die komen niet boven de salarisnorm van een minister uit (€ 181.000 per jaar).
 • Sloop, liberalisering en verkoop van corporatiewoningen leggen we aan banden. Als renovatie een reële optie is in plaats van het slopen van sociale huurwoningen, kiezen wij daarvoor.
 • Corporaties en verhuurders krijgen een korting op de grondprijs, als ze huurwoningen bouwen met een huur tussen de 710 en 970 euro per maand. De woningen mogen 25 jaar lang niet worden verkocht en de huur mag 25 jaar niet meer dan het inflatieper­centage stijgen. Huurders mogen niet meer dan anderhalf keer modaal verdienen. Huurders, die uit een sociale huurwoning komen, krijgen voorrang.
 • Huurders krijgen – al dan niet via een huurdersbelangenorganisatie, die opkomt voor de belangen van huurders van één corporatie - meer te zeggen over het huurbeleid, de investeringen en andere belangrijke beslissingen van die woningcorporatie.
 • Wij adviseren huurders lid te worden van de huurdersbelangenorganisatie, die bij hun woningcorporatie hoort. Hoe meer huurders er lid zijn, hoe lager de contributie. Huurders, die lid zijn van een huur­dersbelangenorganisatie, adviseren wij actief mee te denken.
 • Leegstand boven winkels leggen we aan banden. Als de ruimte boven een winkel niet geschikt is om als woonruimte verhuurd te worden, dan verplichten we de eigenaar de ruimte aan te passen op sanctie van een boete. Eigenaren van woonruimte boven een winkel, die langer dan 6 maanden leeg staat, worden beboet.
 • Wij zorgen ervoor dat “dure scheefwoners” (huurders die een te hoge huur betalen in verhouding tot het inkomen) huurkorting krijgen. Zie bijvoorbeeld Utrecht en Amsterdam.
 • Huisjesmelkers pakken we hard aan.
 • Er worden geen initiatieven genomen om te komen tot een nieuw bedrijventerrein of een nieuwe woonwijk.
 • Als men een nieuw kantoor nodig heeft, dan renoveert men een oud kantoor volledig of breekt men een oud kantoor af.
 • Bij nieuwprojecten en stadsontwikkelingsprojecten wenst de gemeente dat de woning­corporaties een aantal woon-werkpanden en een aantal kleine bedrijfsunits in projecten worden opge­no­men. De gemeente en de corporaties stellen de starthuur en de hoogte van de servicekosten vast. De gemeente maakt met de corporatie de af­spraak dat de huur en de servicekosten met niet meer dan het inflatiepercentage mag stijgen. Dit betreft niet-DAEB activiteiten van de corporaties.
 • In de binnenstad en langs de periferie van de binnenstad bevinden zich nog veel onge­bruikte percelen en leegstaande panden. Wij stimuleren het saneren, de herontwikkeling van deze ongebruikte percelen en leegstaande panden met als enige be­stem­ming wonen. Hierbij wordt een gezonde verhouding gecreëerd tussen bebouwing en openbaar groen.
 • Buiten de periferie van de binnenstad wordt het ombouwen van leegstaande kantoren, winkels en scholen en het omvormen van verouderde bedrijventerreinen naar een nieuwe (woon)bestemming gestimuleerd, in het bijzonder voor jongeren, studenten en starters. Ook hier wordt een gezonde houding gecreëerd tussen bebouwing en open­baar groen.
 • De technische opbouw van een deel van de leegstaande kantoren is zodanig, dat het ombouwen economisch niet haalbaar is. Voor deze leegstaande kantoren staan we “verticale landbouw” (voedselflat) toe. Amsterdam Zuid-Oost en Tilburg zijn mooie voorbeelden.
 • Oude historische panden in de binnenstad, die niet gefundeerd zijn op palen, zakken langzaam t.o.v. N.A.P.. Dit heeft tot gevolg dat de grondwaterstand om de zoveel jaar moet worden verlaagd. Zou de grondwaterstand niet verlaagd worden, dan worden deze panden onbewoonbaar door vochtproblemen. Door deze grondwaterstand­ver­laging neemt de kans toe dat de koppen van houten palen van panden, die wel gefundeerd zijn op palen, droog komen te staan. Er zal dan paalrot optreden. Als bij de eerste constatering van deze paalrot niet direct wordt ingegrepen, dan zal er aanzien­lijke schade aan het pand ontstaan en zelfs het verloren gaan van het pand kunnen we niet uitsluiten. We kunnen de grondwaterstand nog één keer verlagen zonder dat er veel schadegevallen zullen optreden. De oude historische panden in de binnenstad, die niet gefundeerd zijn op palen, vormen een belangrijk onderdeel van ons toeristisch plaatje. In de komende twee decennia moeten de panden, die niet gefundeerd zijn op palen, opgevijzeld en gefixeerd worden t.o.v. N.A.P. Door middel van toepassing van nieuwe funderingstechnieken wordt verdere bodemdaling in de binnenstad (met name Zeugstraat en Turfmarkt) voorkomen.
 • We starten experimenten (zoals in Utrecht) met “huurkorting”. Dit om lagere woonlasten te creëren voor meer huurders.
 • We ontwikkelen een visie op historische lintbebouwing in Gouda en toetsen daar onze bestemmingsplannen aan (indien van toepassing). Wij zijn voor behoud van de historische cultuurlandschappelijke kenmerken van het lintlandschap.

ENERGIE EN DUURZAAMHEID

We staan met zijn allen voor een hele grote uitdaging. In 2015 hebben bijna alle landen, waaronder Nederland, het Parijs akkoord over klimaatverandering getekend. Deze landen hebben met elkaar afgesproken om er met zijn allen voor te zorgen dat onze CO2 uitstoot zodanig daalt dat de opwarming van de Aarde in 2050 beperkt blijft tot 2 °C t.o.v. de gemiddelde globale temperatuur van voor de industriële revolutie.

Om dit voor elkaar te krijgen is het zaak de onze uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2 en methaan) drastisch te verminderen. De oplossing hiervoor begint in iedere gemeente bij de mensen thuis, op werk, en in het verkeer. Gestimuleerd door ideologie of uit financiële overwegingen en geholpen door nieuwe technologie en groene verdienmodellen komen meer en meer bedrijven, overheden en mensen in actie om hun CO2 voetafdruk te reduceren. 

Wij juichen deze ontwikkeling toe, maar waken voor hoogmoed en gemakzucht. We hebben namelijk ook in Gouda nog een hele lange weg te gaan om de afspraken uit het Parijs akkoord na te kunnen komen. De komende 5 à 10 jaar zullen in het teken staan van het opschroeven van de productie en aanbod van de technologie die onze huizen, vervoersmiddelen en wegen energieneutraal maken, zodat een duurzaam leven niet alleen is weggelegd voor de welgestelden, maar juist voor iedereen. Duurzaamheid mag geen speeltje voor de rijken blijven.

Voor de gemeente is een belangrijke rol weggelegd. In onze ogen is de gemeente de aangewezen partij om op lokaal niveau afspraken te maken met de inwoners van Gouda, de Goudse bedrijven en de woningcorporaties over lokale doelstellingen en groene ambities.

Naar voorbeeld van Den Haag kan Gouda bijvoorbeeld ook werken aan een lokaal klimaatakkoord. Daarnaast kan Gouda als een ware leider voorop gaan in de verduurzaming van de gemeente door haar eigen gebouwen en de openbare ruimte (nog meer) energie neutraal te maken en haar bewoners actief te stimuleren om zelf of met hulp aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun leven.

Hierin is ook een rol weggelegd voor het basis en voortgezet onderwijs. Verder zou Gouda zich hard moeten maken om nieuwe duurzame technologie te testen en binnen de gemeente te halen. Dit is goed voor de werkgelegenheid in Gouda.

Op het gebied van verduurzaming van Gouda gaan wij ons de komende vier jaar voor de volgende punten hard maken:

 • Het Groene Hart is door de veengronden een totaal ongeschikte plek voor inwinning van fossiele brandstoffen. Geen olie- en gas boringen in het Groene Hart dus. In Gouda willen we vooruit in de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen. Vooruit betekent gasloos.
 • Nieuwbouw wordt niet meer aangesloten op het aardgasnetwerk. Nieuwe woningen zijn dus gasloos. Nieuwe eigenaren worden gestimuleerd om woningen energieneutraal te maken.
 • Sociale huurwoningen worden versneld omgeschakeld naar nul-op-meter-woningen.
 • Naar Haags voorbeeld, komt er een lokaal klimaatakkoord voor Gouda waarin wordt afgesproken dat we voor 2035, 100% zijn overgestapt naar energie neutraal wonen, werken en vervoer en geen gebruik meer maken van aardgas.
 • De gemeente stimuleert de oprichting van energie-coöperaties op buurtniveau. Hiervoor worden voor iedere wijk energietransitie-regisseurs aangesteld die de buurten begeleiden in de realisatie.
 • De gemeente en omgevingsdienst gaan onderzoeken wat de mogelijkheden voor het veilig benutten van aardwarmte in de Goudse ondergrond zijn.
 • Gouda gaat zich meer richten op het binnenhalen van proeven met nieuwe technologieën die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dit kan op het gebied van verkeer, landbouw, wonen en openbare ruimte. Niet alleen levert dit waardevolle kennis en een stap in de goede richting op, ook biedt het verdien kansen voor lokale ondernemers en werkzoekenden.
 • Windmolens en zonneparken dragen op een duurzame manier substantieel bij aan onze stroombehoefte. Onderzocht wordt waar deze faciliteiten de minste bedreiging voor het veenweidelandschap beeld vormt.
 • We zetten ons in om zonnepanelen als wegbedekking voor fietspaden te gebruiken. Indien dit project slaagt, breiden we dit uit naar autowegen.
 • Wij zetten ons te allen tijde in voor systeembeheer ten gunste van duurzaamheid, een groenere wereld en minder vervuiling.
 • Meer steunvragen aan SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting): SVn biedt financieringsvormen die maatschappelijke waarde helpen creëren. Denk hierbij aan lokale duurzaamheidsleningen en een energiebespaarlening.

DE LEEFOMGEVING

De Randstad is booming. De economie groeit, werkloosheid daalt, en wonen in de Randstad is daardoor zeer geliefd. Ook Gouda groeit in inwoneraantal. Aan de ene kant een positieve ontwikkeling, aan de andere kant een lastig vraagstuk voor de leefomgeving. Gebrek aan ruimte vereist een inventief ruimtelijke ordening beleid in Gouda. Voor ons zijn vier thema’s de komende raadsperiode essentieel voor het borgen van een prettige en gezonde leefomgeving: Omgevingswet, afval, openbaar groen en water en klimaatadaptatie.

Omgevingswet (invoering 1 januari 2021)
Als voorschot hierop heeft het Rijk de omgevingswet in het leven geroepen. Deze wet is bedoeld om de regelgeving en administratieve procedures rondom inrichting van de leefomgeving te vereenvoudigen. Wij staan achter het wegnemen van bureaucratische hordes voor goed bedoelende burgers en ondernemers, maar waarschuwt voor de inperking van bezwaarmogelijkheden en milieunormen. Wij hebben daarom het voornemen om bij het vaststellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen voor de gemeente Gouda in te zetten op:

 • Aangescherpte normen voor lucht, water, en bodem- verontreiniging (geen GenX in ons drinkwater).
 • Strengere geluidsnormen voor woonwijken en natuur/recreatie gebieden.
 • Proactieve communicatie met burgers en ondernemers.
 • Burger initiatieven en een faciliterende overheid.

Afval
Een gezonde en prettige leefomgeving valt of staat bij goed beleid rondom afvalinzameling, recycling en afval preventie. Wij pleiten voor een beleid dat circulaire economie promoot, waarbij de vervuiler betaalt, inzameling laagdrempelig is, en voorlichting en handhaving speerpunten zijn. Hiervoor zijn de volgende standpunten opgesteld:

 • De leegfrequentie van afvalcontainers wordt per buurt vastgesteld. Het mag niet meer voorkomen dat bewoners hun afvalzakken naast een volle container moeten deponeren.
 • Gescheiden afvalinzameling moet een bewezen positief effect op milieu en leefomgeving hebben.
 • De gemeente zet zich proactief in voor intensieve voorlichting over afval inzameling, afval preventie en hergebruik.
 • Openingstijden afvalbrengstation wordt uitgebreid; vroeger open en op een doordeweekse dag open tot 20:00.
 • Dumpen van zwerfafval en grof vuil wordt zwaarder gestraft.
 • Grof huisvuil wordt bij iedereen gratis opgehaald. Dit voorkomt zwerfafval. We onderzoeken of we een systeem voor afvalreiniging kunnen invoeren, waarbij de hoogste inkomens het meest betalen. De proef met toezicht op dumpen van huisvuil steunen wij.
 • Openbare afvalbakken worden vaker geleegd.
 • De tarieven voor het aanbieden van restafvalzakken/rolcontainers wordt bepaald obv 30 liter zakken of 60 liter zakken inworp.
 • In Gouda mogen geen plastic zakken meer worden gegeven/verkocht door bedrijven. Ze moeten biologisch afbreekbare alternatieven gaan gebruiken. We streven ernaar binnen 5 jaar alle winkels en supermarkten plasticvrij te hebben. Ze mogen in Gouda enkel producten verkopen die milieu vriendelijke verpakkingen hebben.
 • Afvalverwerking wordt weer onderdeel van de gemeente.

Openbaar groen en water

De voordelen van groen en water in de wijken zijn voor velen direct te benoemen; aantrekkelijk, temperatuurregulatie, geluidsbuffer, grotere fauna, wateropslag, plek voor recreatie en vertier. Toch heeft met name groen de laatste jaren in Gouda moeten lijden onder forse bezuinigingen. De waarde van groen en water is lastig vast te stellen en daardoor misschien wel makkelijker om cijfermatig op te bezuinigen dan op andere gemeentelijke kostenposten. Wij zijn van mening dat de waarde van groen en water te hoog is om niet weer en meer in te investeren. Een euro geïnvesteerd in groen en water is snel terugverdiend door de verbeteringen die het voor de leefomgeving teweeg brengt. Onze plannen voor het openbare groen en water in Gouda zijn:

 • De gemeente faciliteert en adviseert breedgedragen burgerinitiatieven voor groen en water in de wijken, zoals het singel park project en de buurttuinen. De gemeente opereert als transparante toezichthouder om een basis niveau van het groen te kunnen blijven garanderen.
 • De openbare bomenpopulatie in Gouda gaat achteruit. Deze trend gaan wij keren. Bomen verdienen een kans om in Gouda groot en oud te worden. Daar waar mogelijk worden er zoveel mogelijk bomen bij geplant, dit in overleg met deskundigen die weten welke inheemse boom het beste gedijt in een specifieke omgeving.
 • Daarnaast biedt de gemeente aan bewoners gelegenheid om boomspiegels en voorgevels groen aan te kleden. Met name in de oude buurten kunnen relatief eenvoudige investeringen in groen, de sfeer en daarmee de gezondheid van mensen in een straat verbeteren.
 • Gemeente toont het goede voorbeeld in strijd tegen verloedering door openbaar groen intensiever en op een transparante manier te beheren. Bewoners worden dusdanig geïnformeerd over beheer projecten dat ook duidelijk wordt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Bij ingrijpende maatregelen zoals boomkap, of complete herinrichting van bosplantsoenen e.d., worden bewoners nauw betrokken bij het project.
 • Zolang verkeersveiligheid en waterberging niet in het geding komen, worden bermen en respectievelijk oevers ecologisch beheerd. Dat wil zeggen, de natuur haar gang laten gaan. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit en fauna populatie.
 • Investeringen in stadsnatuur zorgen voor verdere groei van biodiversiteit en fauna populatie.
 • Daarnaast worden ook initiatieven voor stadslandbouw en volkstuinen gefaciliteerd door de gemeente.
 • Bodemdaling wordt geremd door veenverdroging tegen te gaan. Waterbeheer speelt daarin een sleutelrol.
 • De gemeente gaat zich optimaal inzetten om de groenste stad van Nederland te worden. Voormalige winnaars erkennen dat de titel veel heeft bijgedragen aan de trots op de gemeente en bewustwording over positieve effecten van het groen. In dit kader, voert de gemeente alvast per wijk een prijs in voor de groenste straat van de wijk. Winnaars in elke wijk dingen mee voor titel groenste straat van de stad.

Klimaatadaptatie

Om in te spelen op verdere opwarming van de Aarde is het essentieel om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. Opwarming zorgt voor grilliger weer. Regenbuien en stormen zullen heftiger en frequenter worden en droogte zal vaker voorkomen en langer duren. Als stad in een veenweide gebied dat onder zeeniveau ligt is Gouda bijzonder kwetsbaar voor wateroverlast. Er zijn nu breedgedragen maatregelen door burger, ondernemers en overheid nodig om persoonlijk leed en extreme kosten in de toekomst te voorkomen. Wij willen de komende vier jaar Gouda klimaatbestendig hebben voor de toekomst en wij hebben hiervoor de volgende plannen:

 • Water krijgt de ruimte die het nodig heeft. Dit vergroot de buffer en flexibiliteit van het water netwerk rondom de stad om extreme neerslag te kunnen verwerken. Onderzocht wordt waar onbenutte ruimte teruggeven kan worden aan de natuur. In de binnenstad zou dit kunnen inhouden dat gedempte grachten weer in ere worden hersteld.
 • Bomen en planten zijn uitstekend in staat om water vast te houden in de bodem. Bij hevige regenval ontziet groen de riolering. Particulier en publiek groen wordt gestimuleerd. Operatie Steenbreek is een goede start om particulieren aan te sporen om tegels uit tuinen te halen. Maar ook in de openbare ruimte en op bedrijventerreinen kunnen nog veel tegels vervangen worden met groen.
 • De gemeente toont het goede voorbeeld door de openbare ruimte en eigen vastgoed groener in te richten en verbreedt de communicatie over klimaatadaptatie naar het bedrijfsleven.
 • Het vergroenen van de stad hoeft niet alleen op het maaiveld te gebeuren. Elk initiatief om daken, gevels en balkons groen in te richten mag niet in de weg gezeten worden door regelgeving, zolang belanghebbenden of bewoners meegenomen zijn in de plannen.

VEILIGHEID

Onze samenleving is harder geworden door toenemend egoïsme, minder normbesef en groeiende ongelijkheid. We willen niet alleen dat misdadigers effectief worden gestraft, maar ook dat slachtoffers beter worden geholpen.

De samenleving doet steeds vaker een beroep op politie en justitie. Dan moeten we ook bereid zijn om meer te investeren in onze agenten en onze rechterlijke macht. Meer blauw op straat leidt tot meer veiligheid in de buurt.

Het overgrote deel van de criminaliteit is lokaal en moet dan ook lokaal worden aangepakt. In teveel buurten gaat het niet goed. Buurtagenten moeten voldoende tijd in de buurt op straat kunnen zijn. Een buurtagent die de mensen in de buurt kent en gekend wordt door de mensen kan problemen voorkomen. Veiligheid is vooral mensenwerk.

Bij alle terechte aandacht voor criminaliteit en geweld op straat, wordt nog wel eens vergeten dat een groot aantal misdrijven in Nederland van achter een bureau wordt gepleegd. Allerlei vormen van fraude (zoals de bouwfraude, faillissementsfraude, vastgoedfraude) beschamen het vertrouwen van mensen in elkaar en de overheid. Met deze en andere vormen van witteboordencriminaliteit zijn jaarlijks miljarden euro’s gemoeid.

Onze aandachtspunten zijn:

 • Om radicalisering te voorkomen, haat te verminderen en meer begrip voor elkaar te creëren, proberen we bruggen te slaan tussen de diverse geloofsovertuigingen/gemeenschappen en de atheïsten binnen onze gemeente. Er komt een klein budget om interfaith/non-faith ontmoetingen te organiseren, waar religieuze leiders met elkaar op vriendschappelijke voet in discussie gaan en laten zien wat alle geloven en alle mensen gemeenschappelijk hebben.
 • Er komen meer buurtagenten en kleinschalige politieposten bij.
 • Wat ons betreft krijgen op lokaal niveau diefstal, racisme, geweldsdelicten, inbraak en overlast gevende groepen prioriteit.
 • De overlast en de verloedering in de buurten moet worden aangepakt. Bij alle maatregelen en voorstellen om de samenleving veiliger te maken beoordelen we de effectiviteit. Cameratoezicht kan bijvoorbeeld in een aantal gevallen helpen, maar het is zeker niet de oplossing voor de problemen in de buurten. Aan schijnveiligheid hebben we niets.
 • Ook tegen het bedrijfsleven worden ieder jaar miljoenen strafbare feiten gepleegd. Bedrijven kunnen te maken krijgen met inbraak, vernieling, diefstal of geweld. Vooral in de detailhandel en de horeca is men vaak het slachtoffer. Criminaliteit tegen het bedrijfsleven is een groot probleem en moet stevig worden aangepakt.
 • Een deel van de criminaliteit in Nederland gebeurt in georganiseerd verband, waarbij soms internationale netwerken actief zijn. De slagkracht en de expertise van de Nederlandse politie moeten worden vergroot om dit te bestrijden. Er moet meer werk worden gemaakt van het bestrijden van internetcriminaliteit, witwaspraktijken en de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld (aanpak van ondermijning).
 • Handel in harddrugs moet strafbaar blijven. Voorlichting over de schadelijke gevolgen van het gebruik van harddrugs blijft ook van groot belang.
 • Op vrijdagavond en zaterdagavond moet er een gratis controlepunt voor uitgaansdrugs (XTC, MDMA, ketamine, pep/cocaïne, 2C-B) komen, waar feestgangers kunnen controleren of hun drugs veilig zijn zonder bang te hoeven zijn dat de politie ze hierdoor oppakt of in de gaten houdt.
 • De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. We zijn niet tegen coffeeshops, maar wel tegen de overlast die coffeeshops kunnen veroorzaken in een buurt. Net zoals wij tegen de overlast van cafés, bars, discotheken en andere uitgaansgelegenheden zijn.
 • Het toestaan en gemakkelijker maken om buiten het centrum van Gouda coffeeshops te openen.
 • Experimenteren met wietteelt: lokale wet- en regelgeving moet het mogelijk maken om gedoogd wiet telen voor recreatief gebruik toe te staan. We bekijken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet buiten het criminele circuit om aan de coffeeshops geleverd kan worden en wat de effecten hiervan zijn.
 • De prioriteit van het vervolgen van fraude wordt stevig vergroot.
 • Misdaad mag niet lonen. Geld dat met criminele activiteiten is verdiend moet worden afgepakt door justitie. Hiertoe moeten er meer financieel rechercheurs komen en meer en beter worden samengewerkt tussen politie, justitie, belastingdienst en overheden.
 • Wij hebben ingestemd met de opheffing van het bordeelverbod, waardoor de prostitutie is gelegaliseerd. Ook zijn wij een voorstander van de invoering van een vergunningstelsel om het zicht en de controle op de sector verder te vergroten. Nog steeds zijn er teveel misstanden in de seksbranche, zoals gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel.
 • Er moet alles aan gedaan worden om meisjes, en ook jongens, uit de handen van mensenhandelaren te houden. Goede voorlichting is daarom essentieel. Het is wenselijk dat hierover op scholen en in jeugdzorginstellingen voorlichting wordt gegeven.
 • Er moet meer opvang voor en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en/of loverboys komen. In de gesloten jeugdzorg moet er specifiek aandacht zijn voor meisjes en jongens die slachtoffer zijn van mensenhandel.
 • Er moet voldoende hulpverlening voorhanden zijn om de slachtoffers te stimuleren en te helpen bij het doen van aangifte.
 • Er moet meer en beter gehandhaafd worden in Gouda. Wij zijn bereid te investeren in extra geld voor agenten, BOA’s en andere toezichthouders in de stad.
 • Handen af van hulpverleners! Agressie tegen hulpverleners wordt hard aangepakt en buitenproportioneel geweld, gebruikt door bijvoorbeeld de politie, wordt bestraft.
 • Op de brandweer wordt niet bezuinigd! Er worden geen brandweerposten gesloten.
 • De gemeente maakt meer dan tot nu toe gebruik van mogelijkheden om Rijksbudgetten te verkrijgen voor bijvoorbeeld aanpak van woninginbraken.
 • Niet korten op jongerenwerk/welzijnswerk. Buurthuizen/huiskamers van de wijk worden niet gesloten, maar juist heropend.
 • Eerwraak, huiselijk geweld, partnergeweld en kindermishandeling moet voorkomen worden. Wij steunen preventieve projecten en opvang van slachtoffers in Gouda en de regio. En wil graag de samenwerking zoeken met het onderwijs en de jeugdhulp hierbij.
 • Vernieling van stadsversieringen e.d. (bloembakken e.d.) zullen we bestrijden en de daders zullen we hard straffen. Ook hierbij geldt: meer toezicht/handhaving, zeker in de binnenstad van Gouda.
 • Verplichte de-radicaliseringsprogramma’s voor geradicaliseerde jongeren.
 • Haatpredikers en ronselaars hebben geen plek in Gouda en zullen volgens de daarvoor bestaande wetten worden gestraft.

 

ECONOMIE

Het hebben van fulltime werk en vooral fulltime vast werk is een oplossing voor veel pro­blemen. We kunnen het aantal arbeidsplaatsen vergroten door de economie te stimuleren. We willen bedrijven aan ons binden met een goed ondernemersklimaat. We zorgen voor een goede digitale dienstverlening en een goede infrastructuur.

We verwachten van bedrijven dat ze zich netjes aan de regels houden. Zo niet, dan wordt het bedrijf hard aangepakt. Vraag en aanbod brengen we bij elkaar door bijeenkomsten te organiseren voor werkgevers, ondernemers, werknemers, werkelozen en schoolverlaters. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen er bedrijfspresentaties plaatsvinden van bedrijven, die personeel zoeken. Er kunnen ideeën worden uitgewisseld op het gebied van innovatie en verduur­zaming. Onder andere door samen te werken wordt er progressie op dit gebied geboekt.

Het midden- en kleinbedrijf is minstens zo belangrijk als het Grootbedrijf. Kleine bedrijven zijn wendbaar en innovatief. Ze zijn bovendien heel goed in staat om maatwerk te leveren  in de meest uitlopende specialisaties. Beter dan grote bedrijven is het kleinbedrijf in staat de menselijke maat voorop te stellen. Door hun schaal en aard bevinden zij zich midden in de samenleving, tussen de mensen.

Onze aandachtspunten zijn:

 • Wij stellen voor om het eerste uur gratis te parkeren op Klein Amerika. Het tarief voor 24 uur blijft 8 euro (de dagkaart).
 • De gemeente scheldt de lokale belastingen voor ZZP-ers met een inkomen op of onder bijstandsniveau kwijt.
 • 12 koopzondagen per jaar is voldoende
 • Totdat de binnenstad autovrij wordt, worden de gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad vergroot.
 • Om het centrum levendig te houden worden winkels rondom de markt geconcentreerd. 
 • Het rijden met fietsen, bromfietsen, scooters en motoren op plaatsen waar het niet mag, wordt, vooral in de winkelgebieden, hard aangepakt.
 • De te betalen havengelden, marktgelden, parkeerbelastingen, precariobelasting, staangeld en toeristenbe­lasting mogen de komende 4 jaar met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd. Gemeentelijke belastingen moeten gebundeld worden in één aanslag.
 • De huurbescherming, die zelfstandigen genieten na het vervallen van het contract, wordt verbeterd. De hurende ondernemer kan bij een conflict of huurverhoging naar een speciaal hiervoor in te stellen bedrijvenloket bij de huurcommissie. De huurprijs en huur­stijging worden gemaximeerd.
 • Aan Goudse vaklieden, die werkloos of net gepensioneerd zijn, wordt gevraagd of ze willen assisteren bij het geven van praktijklessen op het VMBO en het MBO. Deze taak wordt gecoördineerd door de gemeente in samenwerking met bijvoorbeeld “Gouda onderneemt” en de scholen.
 • Kleine ondernemers krijgen de mogelijkheid Erkend Leerwerkmeester te worden. Ze worden daarbij goed begeleid door de scholen en gefaciliteerd door de stad, door bijvoorbeeld gerichte MKB-cursussen en ervaren deskundige senioren.
 • Om onnodige concurrentie voor het centrum van Gouda te voorkomen mag er geen winkelcentrum aan de rand van Gouda of langs een doorgaande weg in de buurt van Gouda worden gevestigd.
 • De landelijke overheid zorgt ervoor dat ondernemers met een kredietvraag niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar biedt binnen de Nationale Investeringsbank een loket waar ondernemers zoveel mogelijk van de mogelijkheden die er zijn, gebundeld gebruik kunnen maken. Gouda kan hierin een voortrekkersrol spelen.
 • Werkgevers krijgen de plicht om arbeidsmigranten de Nederlandse taal te laten leren. Onder werktijd en op kosten van de werkgever.
 • We maken een nieuwe Detailhandelnota, met daarin meer aandacht voor een 100% sociaal MKB.
 • Wij zullen in samenwerking met de gemeente proberen Gouda op de World Heritage site van de VN te krijgen, zodat we meer toeristen aantrekken en de binnenstad weer gaat leven.
 • Wij staan voor een open en transparante manier van handhaven. Duidelijke spelregels voor de horeca zijn nodig. Geen uitzonderingen waardoor concurrentievoordeel wordt gecreëerd. Denk hierbij aan Diner En Blanc. Waarom mag de ene keer wel in glas geschonken worden en de andere keer niet? Wij willen een gelijk speelveld voor iedereen.

GELIJKE RECHTEN VOOR IEDEREEN

Ons land is gebouwd op gedeelde waarden, van vrijheid en solidariteit. We spreken elkaar aan op wat we doen en niet op onze sociale klasse of etnische afkomst, seksuele voorkeur of religieuze achtergrond. In het integratiebeleid hoort niet de groep waartoe iemand zou behoren centraal te staan, maar de mogelijkheden die mensen hebben en de bijdrage die zij leveren aan de samenleving. Racisme en discriminatie - door wie dan ook - accepteren we niet. Segregatie wordt bestreden. Er wordt gestreefd naar gemengde wijken en gemengde scholen.

Discriminatie op basis van seksuele voorkeur is onacceptabel en wordt niet getolereerd! Het is een slechte zaak dat orthodoxe scholen de mogelijkheid hebben om docenten en leerlingen te weigeren op grond van hun seksuele voorkeur. De wet moet op dit punt zo snel mogelijk worden aangepast.

Onze aandachtspunten zijn:

 • We maken vaart met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.
 • Geweld tegen homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse conditie (LHBTI) moet stevig door politie en justitie worden aangepakt. Wanneer een slachtoffer dat wenst, wordt altijd een aangifte opgenomen.
 • Iedereen moet kunnen trouwen met wie die wil, voor weigerambtenaren is geen plaats.
 • De gemeente heeft een aannamebeleid dat zoveel mogelijk een afspiegeling is van de lokale bevolking.
 • Basisscholen gaan werken met een centrale inschrijving, inclusief acceptatieplicht (zie Nijmegen). Zo maken we werk van gemengde scholen en bouwen we aan een generatie die wars is van discriminatie en die diversiteit omarmt.
 • Gouda sluit zich aan bij de Regenboogsteden. Dat betekent dat we aandacht voor LHBTI rechten in ons lokale beleid verduurzaamd hebben. Waarbij specifieke aandacht gegeven wordt aan (sociale) veiligheid, weerbaarheid en acceptatie.
 • Gouda wordt genderneutraler. Door bijvoorbeeld genderneutrale toiletten te plaatsen en in formulieren niet meer naar het geslacht te vragen. Ambtenaren houden meer rekening met mensen die zichzelf als man noch vrouw beschouwen.
 • Het is goed dat voorlichting over seksuele diversiteit is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Wel dient er aandacht te zijn voor de lesmethoden. Discriminerende uitlatingen in het lesmateriaal zijn onacceptabel. Scholen moeten een veilig klimaat scheppen voor iedereen.
 • Radicalisering: In het integratiebeleid werken we niet meer samen met radicale religieuze organisaties die in hun uitingen en optreden de integratie van mensen in onze samenleving frustreren of die zich richten tegen onze fundamentele waarden van vrijheid en democratie.
 • Antidiscriminatie: Gouda voert een actief antidiscriminatiebeleid. De gemeente doet mee aan landelijke campagnes en speelt een voortrekkersrol.
 • Horeca die discrimineert wordt stevig aangesproken en kan rekenen op sancties.
 • Taal- en inburgeringsonderwijs laten we niet over aan de markt, maar wordt gratis aangeboden door de gemeente. De gemeente voert de regie bij het inburgeringsonderwijs.
 • De situatie van LHBTI-daklozen in Gouda wordt onderzocht. Vaak zijn LHBTI-jongeren onder daklozen oververtegenwoordigd. Wij willen weten hoe dit in Gouda zit en deze specifieke groep daklozen aan onderdak helpen.
 • We stellen een Roze Agenda op nu we Roze Stad zijn in 2018. We betrekken het voorbeeld in Amsterdam bij onze eigen Roze Agenda. Met specifieke aandacht voor Roze Zaterdag in Gouda op 23 juni 2018.

KUNST EN CULTUUR

Wij bepleiten dat er naast de aandacht voor de professionele producties en gezelschappen meer aandacht en ruimte komt voor amateurkunst en -cultuur.

De rare situatie doet zich voor dat het meeste subsidiegeld gaat naar de professionele kunst en cultuur, waar voornamelijk mensen met een hoger inkomen naar toe gaan, terwijl de amateurkunst, waar veel vaker mensen met een kleine beurs de bezoekers zijn, het met aanzienlijk minder subsidie moet zien te doen. Kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn.

De fixatie van het huidige college op het terugbrengen van de collectieve lasten heeft inmiddels geleid tot vele problemen, in de zorg, het onderwijs, maar zeker ook daar waar het gaat om de verbreding van de aandacht, de waardering en het respect voor kunst en cultuur.

De tekorten die zijn ontstaan door de aspiraties van musea en theaters aan de ene kant en het gebrek aan middelen aan de andere kant heeft de weg vrij gemaakt voor een toenemende invloed van de commercie. Wij vinden dat niet gewenst.

Ten aanzien van de Goudse schouwburg geldt dat wij het positief vinden dat het Eigen Vermogen (EV) van de schouwburg in 2022 positief moet zijn. Op termijn moet de subsidie meer in relatie tot het EV worden gebracht. Zodat ook de schouwburg gestimuleerd wordt om maatregelen te treffen.

Het college moet zich niet bezig houden met de kwaliteit van kunst en cultuur. De beoordeling van de artistieke kwaliteit dient naar onze mening onafhankelijk te zijn van de overheid en dient te worden overgelaten aan de mensen die er verstand van hebben.

Onze aandachtspunten zijn:

 • Gratis toegang museum Gouda voor jongeren tot 18 jaar.
 • Stimuleer talent en creativiteit en bezuinig niet op cultuur.
 • Meer aandacht, geld en ruimte voor de laagdrempelige actieve en passieve amateurkunst leidt vrijwel automatisch tot meer interesse voor het professionele circuit.
 • Het werken met een adviesraad voor kunst en cultuur, zoals landelijk gebeurt, zou voor gemeenten misschien ook een idee kunnen zijn. Zo'n raad adviseert het politieke bestuur dat uiteindelijk een beslissing neemt. Zo voorkom je dat politici zich laten leiden door hun individuele voorkeuren en kan door de samenstelling van de raad ook diversiteit in het beleid en het aanbod worden gegarandeerd. Het is dan aan de directeuren van schouwburgen en concertzalen een balans te vinden tussen avant-garde en brede cultuur, tussen vermaak en kunst, tussen persoonlijke ambitie en de wens van het publiek.
 • Laat alle kinderen kennismaken met cultuur.
 • Kunstonderwijs op Goudse scholen sluit aan bij het culturele aanbod van culturele Goudse instellingen.
 • Basisvoorzieningen als bibliotheek, Garenspinnerij, podia en muziekscholen zijn bereikbaar voor jong en oud.
 • Versterk de maatschappelijke samenhang.
 • Bied (jonge) makers atelierruimtes en oefenplekken aan.
 • Zet gemeentelijke panden meer in als expositieruimte.
 • Maak een open podium mogelijk voor beginnende musici.
 • Zorg voor passend cultuuraanbod, ook voor mensen die niet vanzelfsprekend naar het theater of een museum gaan.
 • Faciliteer community arts-projecten die de sociale cohesie versterken tussen buurtgenoten en stadgenoten uit alle bevolkingsgroepen.
 • Voortbestaan Verzetsmuseum: wij pleiten ervoor om – in wat voor vorm dan ook – het Verzetsmuseum een structurele plek te geven in het cultureel aanbod en dus niet alleen te spreken over de C4 maar over de C5 (Museum Gouda, Schouwburg, Garenspinnerij, Chocoladefabriek/bibliotheek en het Verzetsmuseum).
 • Langdurig leegstaande panden worden door de gemeente gevorderd en in deze panden wordt ruimte te beschikking gesteld voor onder andere kunstenaars en musici.

VERKEER EN VERVOER

Centraal in de Randstad gelegen, omringd door landelijk gebied en verbonden met de rest van het land door middel van twee snelwegen, twee N-wegen, een intercity station en twee rivieren. Desondanks slibben de verkeersaders van Gouda langzaam dicht.

De aantrekkende economie zorgt voor verhoogd woon-werkverkeer en vrachttransport, het inwoneraantal van Gouda zit in de lift, en ook toeristen weten Gouda steeds beter te vinden. Daarnaast is ruimte in Gouda een schaarste.

De landelijke klimaatdoelstellingen eisen ook van Gouda dat CO2 uitstoot omlaag gaat en dat er meer groen in de gemeente wordt gerealiseerd. Traditionele oplossingen voor verkeersdrukte zoals het verbreden van bestaande wegen en/of aanleggen van nieuwe wegen voldoen niet aan de duurzaamheidseisen van deze tijd en zijn bovendien door het ruimtegebrek onbetaalbaar.

Nog altijd gebeuren er in Gouda jaarlijkse honderden verkeersongelukken, waarbij in sommige gevallen zelfs mensenlevens verloren gaan. Opvallend veel fietsers zijn bij de ongelukken betrokken. Voor ons is het hoog tijd voor innovatieve oplossingen die de bereikbaarheid van alle Goudse wijken op peil houdt, de verkeersveiligheid verbeterd en verduurzaming van Gouds verkeer naar een hoger niveau tillen.

Op het gebied van openbaar vervoer stellen wij het volgende voor:

 • Via kleinschalig maar frequent busvervoer worden wijken en dichtbij gelegen dorpen zoals Haastrecht, Stolwijk, Gouderak, Moordrecht Reeuwijkbrug, en Waddinxveen met station Gouda of Goverwelle en de Goudse binnenstad verbonden.
 • Busvervoer binnen Gouda wordt gratis voor Gouwenaren van 65+ en 18- en minima. We onderzoeken of dit gratis OV binnen de regio ook mogelijk is voor Zuidplas en Krimpenerwaard.
 • Alleen emissievrije voertuigen worden ingezet voor het openbaar busvervoer in, van en naar Gouda.
 • Spits trein Gouda <-> Leiden wordt weer in het leven geroepen.
 • Gouda moet weer worden aangesloten op het OV-nachtnet. Voor laat en vroeg woon- en werkverkeer moet het OV een optie zijn, zodat ook mensen zonder auto nachtdiensten buiten Gouda kunnen draaien. Daarnaast moeten mensen uit omliggende dorpen en steden van en naar Gouda kunnen komen om uit te kunnen gaan.

T.b.v. fietsveiligheid en fietsmobiliteit dragen wij deze oplossingen aan:

 • Fietsers krijgen bij het afstellen van verkeerslichten en op eenvoudige verkeersrotondes binnen de bebouwde kom voorrang op gemotoriseerd verkeer.
 • Voorwillenseweg en Bloemendaalseweg worden verbreed en beter verlicht, zonder daarbij gemotoriseerd verkeer toe te laten (m.u.v. bestemmingsverkeer).
 • In de binnenstad, Korte Akkeren, Kort Haarlem en bij scholen gaat het principe fiets-de-baas, auto-te-gast gelden.
 • Bij oplossen ontsluiting Westergouwe wordt ingezet op snelle fietsroutes.
 • Bij vluchtheuvels en andere wegversmallingen mag het niet meer voorkomen dat de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer overlapt met de rijbaan voor fietsers.
 • Er komt een overdekte bewaakte fietsenstalling tegen goedkoop tarief in de Goudse binnenstad.

De problematiek rondom parkeren in Gouda lossen wij als volgt op:

 • We gaan onderzoeken of er meer en goedkope P+R plaatsen aangelegd kunnen worden aan de randen van Gouda. Indien er P+R parkeerterreinen komen aan de rand van de stad zorgen wij voor gratis busvervoer voor de gebruikers.
 • We onderzoeken samen met buurtbewoners grenzend aan de binnenstad hoe parkeeroverlast in hun wijk, veroorzaakt door bezoekers aan de stad/het centrum, tegen te gaan.
 • De kosten van de eerste parkeervergunning per adres stijgen niet meer dan de inflatienorm.
 • Gouda breidt percentueel het aantal laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen uit om landelijk bij de top 10% van Nederland te horen en blijven.
 • De binnenstad van Gouda wordt autovrij. Tussen 6 en 8 uur ’s ochtends en 7 en 9 uur ’s avonds mag er worden gelost en geladen, maar verder mogen er geen auto’s in de binnenstad. Centrumbewoners mogen naar de kosten van een parkeervergunning parkeren in de garage op het Bolwerk of op een eventuele nieuwe parkeergarage op Klein Amerika. Dit is beter voor de luchtkwaliteit van de binnenstad, het uiterlijk van de binnenstad en het helpt tegen verzakking en gevelschade.

Daarnaast willen wij in Gouda de volgende maatregelen nemen tbv verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid:

 • Grootschalige industrie zoals een containeroverslag kan niet ontwikkeld worden in de nabijheid van woonwijken. Dus geen containeroverslagpunt op het Sluiseiland!
 • Het groene-golf principe wordt uitgebreid naar alle stadswegen en stadsstraten. Op overige wegen en straten geldt een maximum snelheid van 30 km/u.
 • De top 8 verkeersonveilige situaties uit SP rapport meldpunt verkeersveiligheid 2016 worden aangepakt in nauwe samenwerking met buurtbewoners.
 • De mogelijkheden voor uitbreiding van goederen- en personenvervoer over spoor en water worden gestimuleerd door haalbaarheidsonderzoek en pilot projecten op te starten. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de waterbus uit Rotterdam.
 • Achterstallig onderhoud aan wegen, fietspaden en stoepen wordt aangepakt. Doordat meer gebruik gemaakt gaat worden van de rondwegen pleiten wij voor een verlaging van de maximum snelheid op de wegvakken van N207 en N228 waar nu nog 80 km/u gereden mag worden.
 • Ter voorkoming van stijgend overlast door vliegverkeer verklaart de Gemeente Gouda zich tegen de uitbreiding van luchthavens Schiphol en Rotterdam-The Hague Airport.
 • Het openen van de Havensluis is geen prioriteit van ons, maar we steunen dit burgerinitiatief wel. Als er voldoende middelen binnen de algemene reserve beschikbaar zijn, kan de gemeente overwegen om de sluis weer toegankelijk te maken.
 • Er komt een onderzoek naar het functioneren van de stoplichten, in samenwerking met ervaringsdeskundigen (fietser en wandelaars). Daar waar nodig komen er stoplichten bij en uiteraard worden de stoplichten zo ingesteld dat groenverkeer altijd voorrang krijgt.
 • Op plekken waar het verboden is om te fietsen mogen scootmobielen niet harder dan 5 km/u rijden.

ONDERWIJS EN JEUGD

De rol die gemeenten hebben in het onderwijs is de laatste jaren drastisch veranderd. Daarom moeten de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk, de schoolbesturen en gemeenten tegen het licht gehouden worden.

Door de decentralisatie van de Jeugdzorg in 2015 heeft de gemeente een sterkere rol gekregen in het beleid over opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Gemeente en scholen zijn de laatste jaren steeds afhankelijker van elkaar geworden. Ook de samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt is intensiever geworden. We investeren in schoolgebouwen, met name om het binnenklimaat te verbeteren.

De Goudse Weekendschool financieren we, ook na 2018.

Onderwijs

Kleine klassen in het basisonderwijs

In het basisonderwijs bestaat één op de 11 klassen uit 30 leerlingen of meer. Te grote klassen zijn een van de grootste ergernissen van leerkrachten en ouders. Het doet afbreuk aan de kwaliteit van het onderwijs. Kleine klassen zorgen voor meer aandacht en ondersteuning voor de leerlingen en verlagen de werkdruk van leraren. Nu de invoering van het zogenaamde passend onderwijs tot grote problemen leidt, zijn kleinere klassen extra noodzaak. De SP heeft samen met D66 een initiatiefwetsvoorstel gemaakt, die per direct een einde maakt aan megaklassen van dertig of meer leerlingen in het basisonderwijs. Het voorstel regelt op termijn een gemiddelde klassengrootte van 23 leerlingen per school of locatie.

Speciaal onderwijs

Wij willen dat het speciaal onderwijs toegankelijk blijft voor kinderen die dat nodig hebben.

 • Het zogenaamde 'passend onderwijs' gaat over het onderwijs aan leerlingen met een stoornis of beperking. Achterliggende gedachte is dat meer leerlingen met een beperking op 'normale' scholen worden opgenomen in plaats van in het speciaal onderwijs. Voor sommige leerlingen is dat mogelijk, maar wij vinden ook dat er genoeg plaats moet blijven in het speciaal onderwijs. Binnen de huidige omstandigheden - met grote klassen en een hoge werkdruk - is het onverantwoord om alle leerlingen met een beperking op gewone scholen te plaatsen. Passend onderwijs komt dan neer op knellend onderwijs. Bovendien kan van een leraar niet worden verwacht dat die maatwerk kan bieden voor alle leerlingen uit het speciaal onderwijs.
 • In het speciaal onderwijs kan soms meer recht worden gedaan aan de hulpvraag van deze leerlingen. De kwaliteit van dit speciaal onderwijs zal hoog moeten zijn.

Voortgezet onderwijs

 • Het onderwijs wordt beter als meer leraren hoog opgeleid zijn. Onbevoegd lesgeven moet worden bestreden. Leraar zijn is een vak. Dat vak verdient bescherming én beloning. Voordat je het vak kunt uitoefenen moet je een bevoegdheid halen. Er bestaan op dit moment te veel uitzonderingen op die eenvoudige regel, met als resultaat dat er veel onbevoegd wordt lesgegeven. Onbevoegd lesgeven gebeurt vooral bij vakken waar tekorten zijn. De beleidsvrijheid van schoolbesturen is te groot. Onbevoegd lesgeven moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. Volgens ons geldt als uitgangspunt: wie voor de klas staat, is bevoegd. De uitzonderingen op die regel worden stapsgewijs beperkt. Onbevoegde leraren moeten van hun werkgever de mogelijkheid krijgen om binnen twee jaar hun bevoegdheid te halen. We streven naar 100 procent bevoegde lessen.
 • Tegelijk willen we het aantrekkelijk maken dat leraren tijdens hun loopbaan doorleren en vervolgopleidingen doen.
 • Grote onderwijshervormingen worden nooit meer top-down, over de hoofden van scholieren en docenten doorgevoerd.
 • Jongeren verdienen goed onderwijs met voldoende financiering en zinvolle lesuren. Dat wordt niet bereikt door de 1040-urennorm.
 • De maatschappelijke stage is een belangrijk middel om jongeren kennis te laten maken met de maatschappij. Gedurende de stage wordt belangstelling gewekt voor het werken zonder winstoogmerk, in dienst van de samenleving. Bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs, of de welzijnssector.

Herinvoeren schoolzwemmen

In 2016 kwam alleen de Reddingsbrigade al 300 keer in actie. Voor elf mensen kwam de hulp te laat. Goed zwemonderwijs is van levensbelang om ongelukken te voorkomen. Slechts 35 procent van de 11-16 jarigen heeft het zwem-ABC. 65 procent kan dus als ‘onvoldoende zwemvaardig’ worden beschouwd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen te leren zwemmen, maar niet alle ouders zijn in de positie om dit te kunnen betalen. Veel gemeenten staan financieel onder druk en hebben de afgelopen jaren bezuinigd op het schoolzwemmen. Zo ook in Gouda. Zwemmen hoort bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Dus wij willen dat het schoolzwemmen weer wordt ingevoerd.

Versterken aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt

Het MBO en HBO sluit onvoldoende aan bij wat nodig is op de arbeidsmarkt. Meer maatwerk is mogelijk, mits de scholen de beschikbare budgetten inzetten. Zorg voor doorlopende leerlijnen in het gehele beroepsonderwijs en focus niet alleen op regionale onderwijs centrums. Organiseer de samenwerking tussen het bedrijfsleven in de regio en de scholen om het gewenste maatwerk te leveren. Introduceer leerplekken bij bedrijven in de regio.

Jongeren

Rutte I en II lieten de jeugd enorm in de steek. Door een falend beleid loopt de jeugdwerkloosheid op. Wij zetten ons juist in op een proactief jeugdbeleid. Wil je de vergrijzing tegengaan, dan zal je nu moeten investeren in de jeugd. Dat geldt voor werk, wonen en vrije tijd.

Onze aandachtspunten zijn:

 • We zorgen voor betaalbare jongerenhuisvesting.
 • We pleiten voor een soepele overgang tussen 18- en 18+: niet elke jongere die de jeugdzorg of jeugddetentie verlaat, heeft familie bij wie hij kan wonen. Daarom zorgen wij ervoor dat de ondersteuning die voortkomt uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet op elkaar aansluit. Daarbij staat een goede overgang tussen 18- en 18+ voorop, zodat jongeren hier zelf geen hinder van ondervinden.
 • Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die het niveau van de entree-opleiding van het MBO niet kunnen halen. Om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten we ons in voor leer-werk-trajecten binnen het onderwijsdomein (“perspectiefjaar”).
 • Wij zijn voorstander van een onafhankelijke cliëntondersteuner (straatadvocaat, ervaringsdeskundige). Zodat jongeren weten wat hun rechten zijn.
 • We organiseren maatwerk voor voldoende inkomen. Van het minimumjeugdloon (€ 743 per maand) of een bijstandsuitkering (€ 230 per maand) kan een 18-jarige niet rondkomen. Zo bouwen ze schulden op. Het voorkomen van schulden en het halen van een diploma staat voor ons voorop. En daarbij gaan we maatwerk leveren en zorgen we voor regelruimte per individu.
 • We garanderen toegang tot schuldhulp voor elke jongere. We stimuleren alternatieve oplossingen om jongeren met schulden te helpen, bijvoorbeeld een schuldrustperiode, een minnelijke regeling of begeleiding naar school of werk.
 • We pakken jeugdwerkloosheid aan en we kopen als gemeente voldoende stageplekken en opleidingsplaatsen in.
 • Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden. Jongeren zonder uitkering die niet werken of studeren, mogen niet buiten de boot vallen.
 • Uitkeringsgerechtigden mogen hun eigen reïntegratietraject indienen. Reiskosten worden vergoed en kinderopvang voor sollicitatiegesprekken wordt mogelijk voor werkloze minima.
 • In principe zijn we voor coffeeshops. Onder dezelfde voorwaarde als cafés en bars. We willen dat er ook buiten het centrum van Gouda coffeeshops worden gebouwd.
 • Gezond eten en drinken op scholen wordt gestimuleerd.
 • Conciërges terug op alle basisscholen.

OUDEREN

Ouderen zijn volwaardige leden van onze samenleving. Wij zijn tegen een tweedeling tussen jong en oud en vóór solidariteit. Onze ouderen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opbouw van onze verzorgingsstaat en dienen dus respectvol behandeld te worden.

We willen voldoende voorzieningen voor ouderen in de wijken. Iedere wijk moet makkelijk bereikbaar zijn en er moet minstens één wijkcentrum in de wijk zijn, waar ouderen anderen kunnen ontmoeten en terecht kunnen met vragen. Het openbaar vervoer moet voldoende aanwe­zig zijn en de openbare gebouwen worden aangepast aan rolstoelgebruikers en aan ge­bruikers van scootmobielen.

Er komen kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen in bestaande buurten, waarbij natuurlijk aandacht is voor de veiligheid. Er worden alleen nog maar levensloopbestendige woningen gebouwd, die ook betaalbaar moeten zijn.

De preventieve zorg en vroeg-signalering voor ouderen moet worden uitgebreid. Er moet goede voorlichting komen over zaken als zorgvoorzieningen, financiële vrijstellingen, vervoer, huisvesting voor ouderen e.d.. De thuiszorg moet beschikbaar en betaalbaar zijn en blijven. De bezuiniging op de Wmo mag niet leiden tot minder zorg thuis of tot kwalitatief mindere zorg thuis!

Speciaal aandachtspunt is de eenzaamheid onder ouderen. In elke wijk moeten activitei­ten voor en met ouderen bevorderd te worden. Het regelmatig en trouw bezoeken van ouderen hoort hier zeker bij. Bij de organisatie van deze activiteiten kunnen de wijkteams een grote rol bij spelen. Ook daar­om moet in elke wijk één of meerdere wijkcentra aan­we­zig zijn.

Onze aandachtspunten zijn:

 • De groeiende eenzaamheid onder ouderen en de noodzaak voor ouderen om langer zelfstandig te wonen, zetten we in op professioneel geleide buurtvoorzieningen voor ouderen. Deze bieden de mogelijkheid tot gezamenlijke maaltijden, ontmoeting, recreatie, beweging, crea en het beoefenen van (denk)sporten.
 • Landelijk moet er meer zorgpersoneel komen, zodat de werkdruk afneemt.
 • Zorg op maat en voldoende aandacht en tijd voor de cliënt/patiënt.
 • Vervoer op maat voor 65+ inwoners voor een laag tarief. Burgerinitiatieven op dit gebied moeten worden ondersteund.
 • We investeren in kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen, zodat ouderen niet geïsoleerd raken t.o.v. andere leeftijdsgroepen.
 • Alle nieuw te bouwen woningen zijn levensloop bestendig, zodat ouderen zo lang mogelijk op de zelfde plek kunnen wonen. Deze woningen moeten voor ouderen ook betaalbaar zijn.
 • Voorzieningen en zorg in de wijken moeten op peil blijven en waar nodig verbeterd, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • In verpleeghuizen moeten er activiteiten worden georganiseerd, waar ouderen naar uitkijken. De activiteitenbegeleiders worden opnieuw geworven en aangesteld binnen de verpleeghuizen.
 • Bij meerdere hulpverleners moet er verplicht een casemanager worden aangesteld. We gaan uit van 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur.
 • De wachttijd op zorg mag niet meer dan 2 weken bedragen.
 • De wachttijd voor een keuring i.v.m. de aanvraag van een rolstoel, de aanvraag van hulpmiddelen e.d. mag niet meer dan 4 weken bedragen.
 • Op medische indicatie moeten ouderen een traplift krijgen.
 • Maak van oude schoolgebouwen (denk)sportcentra; geef het gebouw en ouderen “een tweede leven”. (Denk)sportcentra verdienen gemeentelijke aandacht en steun.
 • Er komen aangepaste sportmogelijkheden in oudereninstellingen (en zorginstellingen). Hierdoor blijven mensen fitter en mobieler en dus langer zelfstandig.
 • Het bestemmingsplan moet toestaan dat bij een woning van een kind op een ruim perceel een kleine woning voor de ouders van het kind mag worden toegevoegd.
 • Informatie voor ouderen moet ook in niet-digitale vorm beschikbaar blijven, bijvoor­beeld via huis-aan-huis bladen. Betalen per acceptgiro moet beschikbaar blijven.

SPORT, SPEL EN BEWEGING

Iedereen weet dat sporten, bewegen en spelen goed is voor lichaam en geest van jong en oud. Toch komen veel mensen er niet aan toe om aan de dagelijkse aanbevolen beweeg minuten te komen. Wij vinden dat onwenselijk.

Wie wil bewegen, sporten en spelen moet daar alle gelegenheid voor hebben. Dikte van de portemonnee mag geen bepalende factor zijn in het besluit van de Gouwenaar om wel of niet zich aan te sluiten bij een sport of spel vereniging.

Met slimme investeringen in de toegankelijkheid en marketing van sport, spel en beweeg mogelijkheden in Gouda worden Gouwenaren gestimuleerd om meer te bewegen. Zo dalen de gezondheidskosten voor de stad en worden de investeringen weer terugverdiend.

De tendens van afgelopen jaren moet daarvoor doorbroken worden. In plaats van denken over sluiten van zwembaden en uitstellen van onderhoud aan sportvelden en gebouwen om een paar euro te bezuinigen, moet de gemeente verder kijken dan de komende 4 jaar en ruimte bieden aan enthousiaste verenigingen en wijkteams om leuke evenementen op te zetten, veiligheid op sportaccommodaties te vergroten,  vrijwilligers in het zonnetje te zetten, en nieuwe generatie Gouwenaren aan zich te binden. En succes mag best gevierd worden.

Hoewel bij sporten en spelen het vizier vooral wordt gericht op de jeugd is het met de continuerende vergrijzing belangrijker dan ooit om ook te investeren in sport, spel en bewegen voor de ouderen. Voor ons betekent dit investeren in een veilige wandel- en fietspadennetwerk, stimuleren van beweeg activiteiten bij verzorgingstehuizen en bewonersverenigingen van senioren woningen, en subsidie aan sportverenigingen die oog hebben voor de 55+ bevolking.

Concreet stellen wij de volgende maatregelen en oplossingen voor om jong en oud Gouda enthousiast te maken en houden om te sporten, spelen en bewegen in eigen gemeente:

 • Het buitenbad van het Groenhovenbad voldoet niet aan eisen van een gemeente van formaat Gouda. Openingstijden moeten verruimd worden en recreatie mogelijkheden moeten worden uitgebreid om Gouwenaren binnen de eigen gemeentegrenzen te voorzien in zwemrecreatie.
 • De gemeente investeert in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid en bruikbaarheid van geschikte accommodaties voor mensen met een beperking.
 • Houders van de Goudapas krijgen korting op de contributie van sportverenigingen en voor deelname aan sport- en/of spelevenementen georganiseerd door wijkteams, en komen in aanmerking voor een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor sportkleding en accessoires.
 • We investeren in breedtesport (sport die door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateur basis) in de wijken.
 • Er komen meer openbare sport- en spelvoorzieningen in de buurten.
 • Sportverenigingen worden gestimuleerd om de contributie zo laag mogelijk te houden. Dit betekent o.a. dat de gemeente maatschappelijk verantwoorde huurprijzen zal vragen en geen marktconforme prijzen.
 • Speeltoestellen en skateparken blijven behouden in alle buurten. In overleg met wijkteams wordt bekeken hoe onbenutte speelplekken aantrekkelijker ingericht kunnen worden om gebruik te stimuleren. Alle ruimten, die bruikbaar zijn om te sporten, worden opengesteld voor sport.
 • Onderhoud van wandel- en fietspaden wordt verbeterd. Tegels op fietspaden worden waar mogelijk vervangen door zonnepanelen. Straatverlichting wordt adequaat geregeld.
 • Onderbrekingen in het wandel- en fietspadennetwerk worden opgelost.
 • Informatieborden en routemarkeringen geven fiets-, hardloop-, skate-vriendelijke routes door van, naar en door openbaar groen aan.
 • Gemeente biedt sportverenigingen een onlineplatform waar ideeën, ervaringen, problemen, kennis e.d. gedeeld kunnen worden om verenigingen meer handvatten te geven bij het organiseren van evenementen, verduurzamen van de accommodaties, inzetten van vrijwilligers, inkopen van producten etc.
 • We geven sportverenigingen meer zeggenschap. Wij willen de invloed van de gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties op het beheer vergroten.  De rol van Sport.Gouda blijft beperkt tot uitvoering. Gemeente blijft tarieven voor huren sportaccommodaties, onderhoud etc. bepalen.
 • Om de gezondheid van gebruikers van kunstgrasvelden te kunnen blijven garanderen worden rubberkorrels vervangen door bewezen veilige alternatieven.
 • Om in te spelen op verwachte groei van gebruik van sportvelden wordt groen onderhoud opgeschroefd en vervanging van grasvelden door bewezen veilige en schone kunstgrasvelden aangemoedigd.
 • De gemeente ondersteunt scholen die minimaal 3 uur per week bewegingsonderwijs organiseren, gegeven door een vakdocent.
 • Daarnaast stimuleren we scholen om aandacht te besteden aan gezonde voeding en meer bewegen, bijvoorbeeld door ‘’bewegend leren’’ aan te bieden en/of mee te doen aan The Daily Mile.

TOERISME

Als centraal gelegen historische stad die omringd is door een uniek Hollands agrarisch landschap, biedt Gouda bewoners en toeristen veel mogelijkheden voor recreatie, ontspanning en onthaasting.

Gouda werkt al hard aan de weg om meer toeristen naar de stad te halen en de regio internationaal te promoten. Dit zorgt bij de ondernemers en culturele instellingen in de regio voor omzetgroei, maar zet de leefbaarheid voor bewoners en natuur onder druk. Wij vinden het daarom belangrijk dat bij het stimuleren van groei van het aantal bezoekers ook uitgebreid stil wordt gestaan bij het leefbaar houden van de regio.

Wij hebben de volgende aandachtspunten:

 • Meer goede en gratis openbare toiletten in heel Gouda, ook voor vrouwen.
 • Toegankelijkheid van het Groene Hart voor met name fiets en water recreatie wordt alleen verbeterd als dit de unieke landschappelijke kwaliteiten, zoals rust en openheid van het Groene Hart, niet onder druk zet.
 • De verbinding tussen stad en ommeland voor wandelaars, fietsers en watersporters wordt beter aangegeven en waar noodzakelijk aangepast om toeristen niet alleen voor de binnenstad naar de stad te laten komen.
 • Particuliere initiatieven die toerisme in de stad stimuleren, zoals de plannen voor een sluishaven, worden door de gemeente gefaciliteerd. Tenzij de plannen niet breedgedragen onder de buurtbewoners zijn, klimaatadaptatie benadelen, of biodiversiteit en faunapopulatie bedreigen.
 • Toeristenbelasting wordt verhoogd voor de binnenstad. Met de opbrengsten wordt openbare informatie voorziening over toeristische trekpleisters, monumentale gebouwen, en historische plekken vernieuwd en uitgebreid naar de wijken rondom de binnenstad. Waar deze nog niet tweetalig worden aangeboden, wordt dit alsnog gedaan.
 • Woningen mogen slechts voor 2 maanden per jaar via instellingen als Airbnb worden verhuurd. Dit om een nog grotere woningnood te voorkomen.
 • De gemeente blijft zich constructief opstellen in de samenwerking met buurtgemeenten om de gehele regio beter op de kaart te zetten voor nationale en internationale toeristen, en om voorzieningen voor de bezoekers gezamenlijk in stand te houden.

DIERENWELZIJN

Dierenwelzijn is een thema dat enorm leeft onder de mensen. Voor een dier betekent welzijn, het kunnen voorzien in de natuurlijke behoeften, zoals onderdak, voeding en verzorging. Uit het gedrag en de gezondheid van een dier kan afgelezen worden hoe het met het dier is gesteld.

Door de complete inrichting van het landschap door de mens is het lot van veel dieren in de handen van de mens terecht gekomen. De manier waarop de mens met dieren omgaat zegt in feite dus iets over het beschavingsniveau.

Daarom vinden wij het belangrijk dat dieren met respect worden behandeld en verzorgd. Als mens hebben we de verantwoordelijkheid voor het welzijn van dieren, ook binnen de gemeentegrenzen van Gouda.

In navolging van steden zoals Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch komt er in Gouda een integraal en transparant dierenwelzijnsbeleid. Hierin zijn de volgende doelen opgesteld:

 • Dierenwelzijn wordt in alle relevante gevallen, meegewogen bij beslissingen van de gemeente.
 • Verhogen van bewustzijn van het belang van dierenwelzijn zodat dierenleed door onkunde wordt voorkomen.
 • Stimuleren van gezonde populaties van dieren in het wild.

Concreet stellen wij het volgende voor:

 • We steunen diervriendelijke en educatieve kinderboerderijen.
 • Initiatieven om een Dieren Voedselbank op te richten zullen we steunen.
 • De Goudse Dierenopvang en dierenambulance worden ruimhartig gefaciliteerd door de gemeente.
 • In rampenplannen van hulpdiensten krijgen dieren een vaste plek.
 • Jacht en zwanendrifterij is geen oplossing voor faunabeheer, daarom zijn wij hierop tegen.
 • Dierenmishandeling wordt bestreden door op basisscholen voorlichting te geven over dierenwelzijn en natuur, en door informatie borden te plaatsen bij bekende verblijfplaatsen voor dieren zoals De Goudse Hout, Steinse Groen en Oostpolder.
 • Dierenmishandeling wordt aangepakt en bestraft. Dierenbeulen krijgen een verbod om dieren te houden.
 • Geen bontfokkerijen in Gouda en de regio en geen bedrijven waarbij op dieren getest wordt.
 • Geen megastallen in Zuid-Holland.
 • In verband met warmere zomers moet vee dat buiten staat voldoende schaduw ter beschikking hebben (door bomen of schuttingen).
 • We stimuleren diervriendelijke en plantaardige consumptie, de gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld door bijvoorbeeld in haar catering minder dierlijke en uitsluitend producten met het EKO keurmerk te serveren.

OVERHEID EN BESTUUR

De burgers in Gouda voelen zich niet voldoende betrokken bij de gemeente en voelen zich ook niet altijd goed vertegenwoordigd in de raad. Wij willen die betrokkenheid verbeteren.

Wij zijn voor een open en transparante bestuursstijl, gericht op samenwerking met andere overheden, in de regio, met Alphen aan den Rijn en Woerden, met maatschappelijke partners etc.

Besturen vanuit vertrouwen is ons uitgangspunt. Het vertrouwen van de burger mogen wij nooit beschamen!  De meerderheid is meer dan de helft plus 1. Wij zullen altijd proberen bij beleidsvoorstellen een zo breed mogelijk draagvlak in de stad te creëren. Wij kiezen voor zelfbeheer, zelfbestuur en directe democratie om te doen wat goed is voor Gouda.

Onze aandachtspunten zijn:

 • Circulaire inkoop bij gemeente Gouda (behoud van grondstoffen): in 2022 kopen we minimaal 10% circulair in.
 • We willen de circulaire economie verder ontwikkelen.
 • De Gemeentelijke organisatie en maatschappelijk vastgoed zijn binnen 10 jaar klimaat- of energieneutraal.
 • We stellen een routekaart op van onze energieneutrale gemeente en geven aan hoeveel duurzame energie binnen de gemeente opgewekt moet worden.
 • We geven lokaal opgewekte energie de ruimte.
 • Klimaat, arbeidsparticipatie en jeugdhulp vergen extra budget. En daar maken we ruimte voor in de begroting.
 • Alle schoonmakers komen (weer) in dienst van de gemeente.
 • De decentralisatie van de zorgtaken naar de gemeente in 2015 heeft geleid tot een bezuiniging bij het Rijk, maar tot meer kosten bij de gemeente. Zorgtaken worden vaak uitgevoerd door bedrijven die werken voor verschillende gemeenten. Wij willen dat de gemeenteraad meer te zeggen krijgt over de bedrijven die gemeentelijke taken uitvoeren.
 • De inhuur van externen die onder andere noodzakelijk was door de decentralisaties in de zorg en bij de Participatiewet, wordt sterk terug gedrongen. Maximaal 10% van de totale personele kosten van de gemeente Gouda mag uitgegeven worden aan externen (de Roemer-norm).
 • De regionale samenwerking in Midden-Holland wordt steviger. Maar we gaan ook intensief samenwerken met Alphen aan den Rijn en Woerden. Waar we vooral op samenwerken is de regionale arbeidsmarkt, regionale kantorenstrategie, Platform Slappe Bodem, projecten in het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan en Jeugdondersteuning op School. We moeten meer dan nu het geval is de verbinding zoeken in de regio.
 • De lokale belastingen/lasten brengen we naar beneden. Onder andere door lokale belastingen voor ondernemers met een inkomen op of onder bijstandsniveau kwijt te schelden.
 • De rioolheffing wordt eerlijker verdeeld door die te relateren aan de waarde van het huis.
 • Gouda blijft Fair Trade gemeente.
 • “Praat met de raad”: spreekuur met de raad wordt ingesteld.
 • Mochten we als SP betrokken worden bij het vormen van een coalitie in 2018, dan laten we de inwoners van onze stad zich uitspreken over de voor hen 5 belangrijkste kwesties van dat moment. De oogst van die gespreken vormt voor ons input voor een coalitieakkoord (afgezet tegen onze eigen standpunten). Of we organiseren 3x een burgertop, waarin de burgers zich uitspreken over hun wensen voor een coalitieakkoord. Met de intentie burgers meer inspraak te geven bij het op te stellen Coalitieakkoord.
 • De gemeente Gouda betaalt zijn rekeningen binnen 30 dagen.
 • In het jaarverslag van de gemeente legt het college verantwoording af over het gevoerde diversiteitsbeleid.

TENSLOTTE

Uit de jaarstukken van 2016 blijkt dat de meeste inkomsten uit het Rijk komen (gemeentefonds en specifieke uitkeringen) € 171,6 miljoen. Daarnaast hebben we aan lokale heffingen (OZB, parkeeropbrengsten etc.) € 47,3 miljoen en de grondverkopen leverden ons € 21,1 miljoen op (met name Westergouwe). De overige inkomsten en onttrekkingen aan de reserves leverde nog eens € 36,9 miljoen op.

Bij de uitgaven in 2016 valt op dat de meeste uitgaven gedaan zijn op: werk en inkomen (€ 51,6 miljoen), duurzaamheid en stedelijk beheer (€ 49,8 miljoen), zorg/Wmo (€ 37,2 miljoen), jeugdhulp (€ 28,4 miljoen) en onderwijs en sport (€ 23,6 miljoen).
Uiteindelijk hadden we dus een positief resultaat van ca. € 13 miljoen eind 2016.

De reserves zijn gegroeid in 2016 van € 22,2 naar € 32,8 miljoen. De reserve sociaal domein is eind 2016 € 5,4 miljoen. Wat ons betreft storten we minder in de Algemene reserve en meer in de reserve Sociaal Domein, om de problemen binnen het sociaal domein het hoofd te kunnen bieden en een ruimhartig, sociaal beleid in Gouda te voeren de komende periode.

We snappen dat onze voorstellen geld kosten, en dat geld kan zeker gevonden worden binnen de huidige begroting. We bezuinigen waar het kan, en investeren waar het moet. We stoppen de sloop van onze collectieve voorzieningen (sociale werkplaatsen, kinderopvang, huren). De sterkste schouders moeten de lasten dragen, ook in Gouda. Zo voorkomen we een verdere maatschappelijke kaalslag.

Onze focus zal daarbij liggen op het sociaal domein/zorg (Wmo en jeugdzorg), werk en inkomen (Participatiewet), armoedebestrijding & schuldhulpverlening, wonen (sociale woningbouw), energie & duurzaamheid, de leefomgeving en veiligheid.

Doe mee

Een solidaire en duurzame samenleving is bereikbaar! Vanuit deze overtuiging werkt de SP samen met iedereen die een socialer Nederland wil. Daarom wil de SP zoveel mogelijk weten wat er onder mensen leeft: zodat, als er ergens misstanden zijn, we deze samen kunnen aanpakken!

De afgelopen vier jaar zochten actieve SP’ers op meer dan 50 gelegenheden contact met bewoners, aan de deur of tijdens bijeenkomsten die de SP in Gouda organiseerde.

Wij spraken de afgelopen jaren duizenden mensen over belangrijke onderwerpen in Gouda: over de zorg, gaswinning, schoon drinkwater, te dure zwemlessen, toegenomen armoede, verkeersveiligheid, problemen in het zwembad en betaalbare woningen. Onderwerpen die van belang zijn in het dagelijks leven van bewoners van Gouda.

Inmiddels komen de gemeenteraadsverkiezingen weer in zicht. Wij zijn als lokale SP druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Ook bij de verkiezingen kunnen wij uw inbreng en hulp goed gebruiken. Doe mee met de SP! Spreken onze standpunten acties u aan? Dan kunt u natuurlijk ook lid worden van de meest sociale partij van Nederland. U kunt lid worden via: www.sp.nl


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website