h

Participatiewet wordt een DRAMA!!

1 juni 2014

Participatiewet wordt een DRAMA!!

Als de Eerste Kamer geen roet in het eten gooit - je weet maar nooit - is vanaf 1 januari 2015 in alle Nederlandse gemeenten de Participatiewet van kracht! Nu al is te voorspellen dat de wet niet gaat doen waarvoor ie bedoeld is.

De wet moet de kansen op regulier werk vergroten voor bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten, zowel Wajongers als WSW-ers. Maar de Participatiewet gaat bijstandsgerechtigden, arbeidsgehandicapten en laagopgeleiden helemaal geen betere positie op de arbeidsmarkt bezorgen!!

Waarom niet? Ten eerste vanwege de arbeidsmarkt in het algemeen. Nederland telt inmiddels bijna 700.000 werklozen en de beroepsbevolking groeit de komende 10 jaar met 620.000 personen als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Ten tweede de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden in het bijzonder. Veel werk in de dienstverlenende beroepen verdwijnt, door automatisering en bezuiniging (zorg, groenvoorziening). Nu al worden laagopgeleiden verdrongen door mensen met een middelbare of hogere beroepsopleiding, die anders niet aan het werk komen. De komende jaren proberen enkele honderdduizenden arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden dezelfde, toch al schaarse, banen voor laagopgeleiden te bemachtigen.

Ten derde de afspraken uit het Sociaal Akkoord. Als de afgesproken banen er niet komen, krijgen werkgevers met meer dan 25 personeelsleden te maken met een quotumregeling.

De Participatiewet gaat schade veroorzaken!! Er is niet alleen sprake van verdringingseffecten, van mogelijke stigmatisering en van hoge kosten voor administratie en handhaving. De overheid zet de bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten weg als een groep paria's. Het maatschappelijk klimaat wordt voor deze groepen harder dan het nu al is. Ook zullen bijstandsgerechtigden vaker te maken krijgen met strafkortingen. Het aantal arme Nederlanders zal alleen maar toenemen. Laagopgeleiden hebben te maken met verdringing op de arbeidsmarkt (door hoge werkloosheid) door hogeropgeleiden. Ze werken vaak onder beroerde omstandigheden, tegen laag loon en op tijdelijke contracten. Nu krijgen ze ook nog eens concurrentie van arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden!

De gemeente Gouda komt in zwaar weer terecht door de 3 decentralisaties! Zelfs de PvdA zegt dat de Participatiewet een financieel en sociaal drama wordt bij gemeenten! De financiële problemen gaan waarschijnlijk leiden tot verhoging van de WOZ/OZB en drastische bezuinigingen op zorg, welzijn, cultuur en sociale voorzieningen!! Bovendien wordt de sociale werkplaats op termijn een sterfhuis!

De SP Gouda heeft al vaker in de raad gewaarschuwd voor de gevolgen van de 3 decentralisaties! Daarom drongen we aan op een bestemmingsreserve decentralisaties. Velen zien de dreiging ook wel, maar vinden het te vroeg om nu in te grijpen. Ik zou denken "juist nu ingrijpen, voordat het straks te laat is en de inwoners in Gouda met de gebakken peren zitten"! Want als de SP gelijk krijgt, zijn de bezuinigingen in Gouda niet te overzien de komende jaren op de zorg, welzijn, sociale voorzieningen en cultuur.

We zullen zien wie er gelijk krijgt in de raad...

Steunt u de SP fractie in haar zorgen, neem dan contact op met de fractie! Zie de site www.gouda.sp.nl voor meer informatie!

U bent hier