h

Openingswoord nieuwjaarsbijeenkomst door voorzitter Jos van der Borgt

10 januari 2006

Openingswoord nieuwjaarsbijeenkomst door voorzitter Jos van der Borgt

De voorzitter opende de nieuwjaarsbijeenkomst van de SP Gouda op 8 januari 2006 in het verzetsmuseum Gouda alsvolgt:

Beste mensen,
Allemaal van harte welkom op deze Nieuwjaarsreceptie van de SP Gouda e.o. Overigens maar goed dat wij vrijwilligers hebben die de uitnodiging voor deze receptie bij u thuis hebben bezorgd. Want rond de jaarwisseling was het op veel plaatsen in Gouda niet mogelijk een brievenbus te vinden om je post in te deponeren. Ik denk dat al die kapot gemaakte brievenbussen en prullenbakken in de eerste week van dit jaar in ieder geval al niet voorkomen in de prachtige cijfers van de politie Hollands Midden. Cijfers waaruit zou blijken dat het beter gaat met onze veiligheid en overlast. De meeste Gouwenaren zullen de moed opgegeven hebben dit evenals veel andere zaken nog te melden. Doch wat ik wel wil melden, is dat ik trots ben op onze SP vrijwilligers . Ik kom daar nog op terug.

Natuurlijk wil ik u nu allereerst een zeer gezond en solidair 2006 toe wensen namens het bestuur van onze afdeling.

Met het nieuwe zorgstelsel en het beleid van Balkenende is gezond blijven nu namelijk nog belangrijker geworden. Ook solidariteit is iets wat je dit jaar zeker wanneer je het wat moeilijker en wat minder hebt, niet genoeg kunt hebben in deze wereld van vandaag en onze samenleving.

Het is in dat opzicht een goed teken dat het met de SP in 2005 goed is gegaan en dat de vooruitzichten van deze gezonde partij met bijna 45.000 leden ook voor komend jaar gunstig zijn.Eigenlijk ook weer niet zo gek voor een partij die al 30 jaar tussen de mensen midden in de samenleving staat.

Wat de SP Gouda betreft stond de tweede helft van 2005 vooral in het teken van de voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart a.s.

Er zijn een verkiezingsprogramma en een lijst met kandidaten. Ook het materiaal en de formele zaken hebben veel aandacht gevraagd van het bestuur. Het resultaat zult u voor een deel deze bijeenkomst reeds ervaren en hopelijk nog veel meer op die 7e maart zelf.

Het parlementaire werk is voor de SP echter niet zaligmakend ook niet in Gouda . Ook buiten de gemeenteraad zullen we op blijven op komen voor de belangen van de Gouwenaars en onze leden. Dit voor zowel lokale/regionale/ nationale en internationale thema's.

Voorbeeld van dat laatste was in 2005 het succesvolle nee campagne tegen de Europese grondwet en ondersteuning van de slachtoffers van de schiphol brand eind van het jaar. Andere thema s waren de acties voor de volksgaarkeuken, het asbestschandaal op de Verheullokatie en de landelijke actie Noodrem tegen de zorgwetten van Balkenende.

We zullen hier ook in 2006 mee doorgaan . Naast een stevig te vernieuwen fractie in de raad zal daarbij de inzet van onze kerngroepleden voor het actie werk een belangrijk aandachtspunt blijven van de afdeling. Ook de activiteiten voor onze leden buiten de gemeente Gouda zullen verder worden uitgebreid. Met name denken we daarbij aan werkgroepen voor Waddinxveen en Schoonhoven.Daarnaast besteden we samen met de SP fractie in de Zuid Hollandse Staten aandacht aan het verbeteren van voorzieningen in kleine kernen zoals bijvoorbeeld Reeuwijk dorp waar we onlangs een succesvolle enquête hebben uitgezet.

In het tweede kwartaal van 2006 zullen we een afdelingskrant SP Gouda e.o. uitzetten onder alle huishoudens in de afdeling zodat we enerzijds kunnen aangeven op welke wijze we met onze dan gekozen raadsleden aan de slag gaan en anderzijds om nog meer burgers te betrekken bij het behartigen van hun eigen belangen.

Ook het aanbieden van scholing aan onze leden zal in 2006 een belangrijk aandachtspunt zijn van het bestuur. Verder zullen we proberen ook met de nieuwste middelen zoals een digitale nieuwsbrief die later deze middag ten doop wordt gehouden en vernieuwing van onze website, de leden beter te informeren en te betrekken bij het SP werk.

Wat dat werk betreft roepen we u graag op zoveel mogelijk, ook in 2006, uw steentje bij te dragen vooral tijdens de campagne periode en daarnaast voor bijvoorbeeld de hulpdienst.

De SP is geen vrijblijvende discussie club, geen regenten club en ook geen standaard politieke partij die het voldoende vindt een mooi programma te hebben doorgerekend en wel en dan klaar te zijn om de kiezers te kunnen vertegenwoordigen. Neen, wij zijn een actieve politieke vereniging die in en buiten de raad samen met de burgers aan de slag en aan het werk gaat om een sociale gemeenschap te organiseren. Onze papieren programma's en ideeën waarvan we er vandaag een aantal presenteren zijn daarbij belangrijke instrumenten die we op basis van de principes van het socialisme per veranderende situatie een eigentijdse invulling zullen geven.

Het is voor ons niet nodig zoals af en toe het gemeente bestuur Gouda doet om dure adviseurs en adviesbureaus in te schakelen. Als het om verdelingsvraagstukken gaat weten we dat de sterkste schouders de zwaarste lasten behoren te dragen.

Burgemeester Cohen van Amsterdam gaf deze week aan dat een politicus een koel hoofd en warm hart dient te hebben . Ik zou daaraan toe willen voegen dat SP'ers daarnaast ook smoel tonen om op te komen voor de mensen die het in onze samenleving het moeilijkst hebben.

Komende maanden zal blijken hoe we dat gaan doen.

Straks zal onze lijsttrekker Mary van Asperen aangeven hoe we dat doen inzake de aanpak van Werkgelegenheid en Veiligheid.

Dit aanvalsplan is een voorbeeld van visie ontwikkeling op een van onze speerpunten. Dergelijke visies zullen ook op andere beleidsterreinen samen met u worden ontwikkeld.

Tot nu graag dank voor uw aandacht en nogmaals de beste wensen voor 2006 en een succesvolle verkiezingscampagne.

U bent hier