h

SP Gouda wil dat gemeente meer spaart voor de zorg

29 mei 2014

SP Gouda wil dat gemeente meer spaart voor de zorg

Op 28 mei jl. in de besluitvormende raadsvergadering is een SP amendement bij de jaarrekening 2013 in stemming gebracht.

Fractie voorzitter Lenny Roelofs gaf een toelichting waarom de SP het amendement inbracht. Gemeenten die er niet florissant bij staan zoals Gouda (te weinig weerstandsvermogen, hoge schuldenlast per inwoner), lijken het hardst getroffen te worden door de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Om ons als gemeente daar op voor te bereiden stelde de SP voor om een bestemmingsreserve decentralisaties in te stellen, conform het accountantsverslag 2013.
De bestemmingsreserve maakt, net als de algemene reserve, onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Maar heeft wel een apart label.

De SP is bekend met de reactie van meerdere fracties in de raad om het amendement aan te houden tot de begrotingsbehandeling 2015 in november, men vindt het nu te vroeg om te beslissen.
De SP echter is er niet van overtuigd dat we eind 2014 voldoende buffer hebben om de kosten op te vangen en wil daarom nu al een buffer maken. Zouden we besluitvorming nu uitstellen, en een slecht resultaat boeken in 2014, dan is er geen " potje" om het op te vangen en moet de gemeente alsnog bezuinigen om het te kunnen bekostigen.

De wethouder v.d. Akker (Financiën) heeft in zijn reactie aangegeven sympathie te hebben voor het voorstel, maar ontraadde de raad het amendement. Hij heeft wel heel duidelijk gezegd dat als er kosten zijn voor de decentralisaties en het geld is er niet, dat dan geld uit de algemene reserve gehaald wordt. Die toezegging heeft de SP meteen genoteerd! En Lenny heeft de wethouder daarvoor achteraf ook bedankt.

Vervolgens mochten de fracties die dat wilden, reageren. 7 fracties reageerden. Iedereen heeft sympathie voor het amendement, maar vraagt de SP het aan te houden tot november. Lenny heeft gereageerd door het toch in stemming te brengen en dat de SP er in november en mei 2015 (jaarrekening 2014) op terug zal komen. De stemming bracht geen verrassing: 2 stemmen voor het amendement, 31 tegen (2 raadsleden waren niet aanwezig).

De SP is tevreden ondanks de vele tegenstemmen. Ons punt is gemaakt en we zullen zien wie gelijk heeft eind 2014. In het belang van de burgers geldt dat we hopen op een positief resultaat 2014, zodat we de kosten kunnen betalen, en niemand tussen wal en schip valt.

Het amendement was bedoeld als statement, en dat is duidelijk gelukt. De SP zal het nieuwe college scherp volgen op het sociaal domein, dus we komen er zeker nog op terug! 

U bent hier